شاید چالشی ترین لحظه ای که یک مشتری در سایت های ترجمه آنلاین با آن مواجه می شود،
لحظه انتخاب مترجم باشد؛
در سایت ترجمه ترنسیس روالی برای مشتریان فراهم شده که برای یک سفارش ترجمه، با توجه به سطح کیفیت مورد نیازی که قبل تر در سایت به ثبت رسانده اند، مترجم های فعال در حوزه ترجمه تخصصی مرتبط با موضوع سفارش مشتری، قیمت های پیشنهادی خود را به همراه ترجمه یک برش کوتاه از متن که مشتری به اختیار آن را انتخاب کرده ثبت می کنند. یعنی برای یک سفارش پیشنهادها متنوع از مترجم های هم سطح دریافت می کند. در این فضای رقابت مترجم ها از کف و سقف قیمت های پیشنهادی مطلع می شوند و برای دریافت سفارش قیمت های خود را به سمت میانه متعادل می کنند.
همچنین طبق الگوریتم طراحی شده میانگین قیمت سفارش مشتری در سایت های رقیب به اطلاع او رسانده می شود تا بتواند مقایسه ای بین قیمت مترجم های ترنسیس و سایت های دیگر انجام دهد. خلاصه کار تا اینجا اینکه اولا برای یک سفارش شرایط قیمت دهی مترجم های هم سطح را فراهم کردیم و دوما با ارائه میانگین قیمت همان سفارش در سایت های رقیب، مشتری را تا حدی از انصاف و عدالت پروسه قیمت دهی آسوده خاطر می کنیم. نمونه ترجمه رایگان مترجم ها هم می تواند در انتخاب نهایی به مشتری اطمینان خاطر بیشتری بدهد. اما این پایان ماجرا نیست؛ پس از ثبت پیشنهادها از سمت مترجمان، مشتری می تواند سابقه علمی مترجم را اعم از دانشگاه محل تحصیل و معدل او به همراه سابقه ترجمه متون تخصصی در سایت ببیند. برشی از ترجمه هایی که قبلا برای سایت انجام داده نیز قابل مشاهده است تا از ادبیات نگارش و توان مترجم در ارائه مطلب آگاه شود. پس از مشاهده همه این موارد مشتری با تعیین تابعی از کیفیت و هزینه؛ بسته به زمان تحویل سفارش می تواند انتخاب نهایی خود را انجام دهد.

حتما بخوانید:
ارزشمندترین و بهترین کتاب های روانشناسی و انگیزشی (بخش دوم)