ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

فازبندی و پرداخت مرحله ای

سایت ترنسیس برای کارفرمایان امکانی را فراهم کرده تا متناسب با شرایط خود بتوانند هزینه پروژه ها را بصورت قسطی و مرحله ای پرداخت نمایند. امکانی که البته پیش از واریز هزینه و نهایی شدن باید به تایید مترجم نیز برسد. پس از ثبت پیشنهاد از سمت مترجمان، چنانچه کارفرما پیشنهاد یک مترجم را بپذیرد و تصمیم بر پرداخت مرحله ای آن پروژه بگیرد، این امر به اطلاع مترجم رسانده می شود.
در این حالت گویی پروژه به چند پروژه کوچک تبدیل می شود که در هر مرحله بخشی از ترجمه به کارفرما تحویل می گردد.
شرایط پرداخت و حجمی از پروژه که باید در تاریخ مقرر به کارفرما تحویل شود باید به تایید مترجم برسد.

مترجم با کلیک بر روی دکمه "قبول می کنم" رضایت خود از شرایط انجام کار اعلام می کند.
پس از واریز هزینه پروژه در مرحله اول، روزشمار پروژه به راه می افتد و مترجم باید مرحله اول پروژه را مطابق با آنچه با کارفرما توافق کرده است، انجام و تحویل دهد.
با ما گفتگو کنید