ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

شروع به کار در هر فاز

در پروژه های چند مرحله ای تحویل هر بخش، به منزله تحویل یک پروژه کوچک می باشد.
پس از تحویل هر یک از مراحل، کارفرما می بایست فایل ترجمه را مورد بررسی قرار دهد و در صورت وجود هرگونه ایرادی آنرا به اطلاع مترجم برساند.چنانچه فایل ترجمه در هر مرحله به تایید کارفرما برسد، ضمن اینکه باید هزینه پروژه در مرحله بعدی را نزد سایت سپرده کند؛ دستمزد مترجم بابت انجام آن بخش از ترجمه بلافاصله در داشبورد او منظور می گردد.
این روند تکرار می شود تا آخرین مرحله پرداخت و تحویل فایل ترجمه نیز به سرانجام برسد.

با ما گفتگو کنید