ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

میزان درآمد و کمیسیون یک پروژه

در سایت ترنسیس نحوه محاسبه دستمزد مترجمانی که موفق به دریافت پروژه از سمت کارفرمایان می گردند به این ترتیب است از مبلغی که بین مترجم و کارفرما برای انجام کار توافق می شود، 30 درصد کارمزد کسر می گردد؛ مابقی به عنوان دستمزد مترجم در بخش مالی داشبورد مترجم به ثبت می رسد.
به طور مثال گزارش حسابی که در تصویر مشاهده می کنید مربوط به یک پروژه 25 هزار تومانی بوده که در مرحله اول 10 هزار تومان و در مرحله دوم 15 هزار تومان از سمت کارفرما واریز شده است.
پس از انجام و تحویل ترجمه هر بخش، دستمزد پروژه با کسر 30 درصد سهم ترنسیس به حساب او منظور شده است.

با ما گفتگو کنید