سید حسین ضیاتبار

مترجم

مهارتهای ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مدیریت [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]
  • ادبیات و زبان شناسی [معمولی]
  • عمومی [معمولی]
  • مالی - حسابداری [خوب]
  • مدیریت [خوب]
  • روانشناسی [معمولی]
  • ادبیات و زبان شناسی [خوب]

کارشناس ارشد رشته آموزش زبان. 20 سال سابقه تدریس در آموزشگاهها و حدود 15 سال است که در دانشگاه مازندران و دانشگاه آزاد مشغول تدریس هستم. بیش 5 سال است که بطور مداوم در کار ترجمه هستم. ضمنا در کار مترجم همزمان هم فعالیت داشته ام. بسته به تجربه تقریبا در تمامی رشته ها ترجمه کرده ام که بخش اعظم این تجربیات در ترنسیس بوده است.

8.7 از 10
8.7 از 10
 • 74
  ترجمه انجام داده
 • 74
  ترجمه موفق
 • 0
  ترجمه ناموفق

رضایت کلی کاربران:

کاملا راضی 52%
راضی 40%
متوسط 8%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه:
8.7 از 10
تحویل به موقع:
9.5 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8.6 از 10
عنوان پروژه:
Up-Selling playbook
زمینه پروژه:
تخصصی-مدیریت
ش سفارش:
43923
راضی
کیفیت ترجمه:
7 از 10
تحویل به موقع:
9 از 10
رعایت اصول نگارشی:
7 از 10
عنوان پروژه:
ترجمه مدیریت - 43223
زمینه پروژه:
تخصصی-مدیریت
ش سفارش:
43223
راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
9 از 10
رعایت اصول نگارشی:
6 از 10
عنوان پروژه:
ترجمه مالی - حسابداری - 41994
زمینه پروژه:
تخصصی-مالی - حسابداری
ش سفارش:
41994
راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
Examples of Group Decission Support Systems
زمینه پروژه:
تخصصی-مدیریت
ش سفارش:
41965
راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
7 از 10
عنوان پروژه:
نرم‌افزار مدیریت مصحول
زمینه پروژه:
تخصصی-مدیریت
ش سفارش:
41964
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
1398/09/20
عنوان پروژه:
ترجمه عمومی - 41114
زمینه پروژه:
عمومی
ش سفارش:
41114
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9 از 10
عنوان پروژه:
الگوبرداری 1
زمینه پروژه:
تخصصی-مالی - حسابداری
ش سفارش:
30583
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
policy impemantion
زمینه پروژه:
تخصصی-مدیریت
ش سفارش:
40156
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
policy implemantion
زمینه پروژه:
تخصصی-مدیریت
ش سفارش:
40155
راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
in2
زمینه پروژه:
عمومی
ش سفارش:
34574
راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9 از 10
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

Nail Your Content Performance With This Measurement Starter Kit
Deciding what to track
Though you can measure just about anything these days, that doesn’t mean you should. Metrics can quickly become all-consuming and confusing – especially if you gauge performance against too many goals.

Inventory and audit your existing assets
If you’ve begun to publish valuable content, the first steps to a formal measurement plan are to identify, qualify, and categorize your existing assets.

متن ترجمه شده:

عملکرد محتوای خود را با این کیت استارت اندازه گیری و مستحکم نمایید.
تصمیم بگیرید که چه چیزی را می خواهید پیگیر کنید.
اگرچه امروزه می توانید تقریباً هر چیزی را اندازه بگیرید، این بدان معنی نیست که همیشه بایداین کار را بکنید. معیارها می توانند به سرعت همه گیر و گیج کننده شوند، خصوصاً اگر عملکرد خود را در مواجه با اهداف بسیاری ارزیابی کنید.

از دارایی های موجود خود لیستی تهیه نموده و آنها را حسابرسی کنید
اگر خواستید کهمحتوای ارزشمندی را منتشر نمایید، اولین قدم برای یک برنامه سنجش رسمی شناسایی ، اولویت بندی و طبقه بندی دارایی های موجود می باشد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

What Content Really Engages? The Inside Scoop From 30 Marketers

Sparks delight
“It brings me joy. Seriously, it’s joy. My inbox fills up with emails I know will have great information and advice, but they often languish there unopened. Why? Usually because the content is dry.

Respects me
“The best content brands respect my time, earn my attention, and reward that attention with smart, entertaining, well-crafted content that they clearly enjoyed creating.

متن ترجمه شده:

چه محتوایی می تواند افراد را به خود جذب نماید؟ دنیای درون 30 بازاریاب.
جرقه شروع یک لذت
خیلی لذت میبرم. جدی میگم. خیلی لذت بخشه وقتی که میبینم صندوق ایمیل من پر است از ایمیلهایی که قراره توصیه ها و اطلاعات خوبی رو به بدهند. ولی بعضی از این ایمیلها بدون اینکه باز بشوند باید مدتها در انتظار باشند چون محتوای آنها هیچ جذابیتی برام ندارند.
برایم اخترام قائل شوید
"بهترین مارک هایی که حاوی محتوا هستند برای وقت من ارزش قائل هستند، توجه مرا جلب می کنند و وقتی به آنها توجه کردم، با محتوای هوشمندانه ، سرگرم کننده و ترکیبی زیبا سعی بر آن دارند که از آنها لذت ببرم

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

Apart from this there are some limitations in natural fibers. Properties of the Natural fibers vary depending on factors like, age, processing techniques, rainfall and other growing conditions

متن ترجمه شده:

جدای از این مسئله، در الیافهای طبیعی محدودیتهایی وجود دارد. خصوصیات الیافهای طبیعی بسته به عواملی مانند سن، تکنیکهای پردارش، بارش و دیگر شرایط رشد متفاوت است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

A breakdown and close (UTC time) below the neckline will complete the H&S pattern, which is a huge negative. The first support on the downside is at $166.98, but if it fails to hold, the drop can extend to $105. The downsloping moving averages and RSI in the negative zone suggest that bears have the upper hand.

متن ترجمه شده:

شکست و بست (زمان UTC) در زیر خط گردن ، H & amp؛ الگوی S ، که بسیار منفی است. اولین حمایت نزولی 166.98 دلار است ، اما در صورت عدم تحمل ، افت می تواند به 105 دلار افزایش یابد. میانگین حرکت در حال نزولی و RSI در منطقه منفی نشان می دهد که میزان تحمل یا تالرنس دارای دست بالایی هستند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

The result of the neo-formalist analysis is to be a dominant one. This term covers the most important elements that make the film a refinement. Shawshank Redemption appeals to the viewer by various means and gives him the opportunity to think about all the views it presents.

متن ترجمه شده:

نتیجه تجزیه و تحلیل نئوفورمالیستی بر دیگر تجزیه و تحلیلها غالب است. این اصطلاح از مهمترین عناصری است که فیلم را به یک تصفیه گر تبدیل می کند.رستگاری شاوشنک از طرق مختلف به بیننده متوسل می شود و به او این فرصت را می دهد تا درباره تمام دیدگاه های ارائه شده خود بیندیشد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

. The simple truth was that there was
no way that Timothy could have had any other father than Stephen. Isobel was
not content with this statement of the truth; instead she carried on, as if riding the
crest of a wave, “You see,” she went on, “we have never really liked you, Jane,
you do not fit into our family.” Later she apologized for her outburst, but from
my point of view it was too late.

متن ترجمه شده:

یک واقعیت ساده این است که تیموسی نمیتوانست غیر از استفان پدر دیگر داشته باشد.ایزوبل با این جمله قانع نشد که....

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

The association of MADM is with problems where alternatives are predetermined and when the model cannot be
stated in mathematical equations. The association of MODM methods is with problems where alternatives are nonpredetermined
and the aim of the problem is to identify the best alternative by considering a set of well-defined
criteria’s. However, the use of terms MADM and MCDM are to indicate the identical class of models and are
confused in practice

متن ترجمه شده:

ارتباط MADM با مسائلی است که جایگزین ها از پیش تعیین شده و زمانی که مدل را نمی توان در معادلات ریاضی بیان کرد. ارتباط روش های MODM با مسائلی است که جایگزین ها غیرقابل تعیین می شوند و هدف از این مسئله شناسایی بهترین جایگزین با توجه به مجموعه ای از معیارهای است که به خوبی تعریف شده اند. با این حال، استفاده از واژههای MADM و MCDM برای نشان دادن یک کلاس مشابه از مدل ها می باشد و در عمل اشتباه است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

The odds are often skewed by passionate fans who’ll bet on their team no matter what. Sometimes, it pays off for them though. In 2011, one anonymous baseball fan bet $250 that the St. Louis Cardinals would make the World Series at odds of 500. This person then bet another $125 that they would win the World Series at 999 in odds.

متن ترجمه شده:

شرایط گاهی برای طرفداران علاقمند که در هر وضعیتی برای تیم خود شرط بندی میکنند به گونه دیگریست. گاهی این کار هم کارساز است.در سال 2011 یک فرد ناشناس....

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

Many multimedia applications can benefit from techniques
for adapting existing classifiers to data with different distri-
butions. One example is cross-domain video concept detec-
tion which aims to adapt concept classifiers across various
video domains. In this paper, we explore two key problems
for classifier adaptation:

متن ترجمه شده:

بسیاری از برنامه های کاربردی چند رسانه ای می توانند از تکنیک هایی برای تطبیق طبقه بندی های موجود با داده ها با توزیع های مختلف بهره ببرد. یک مثال، کشف یک مفهوم ویدئویی متقابل دامنه است که با هدف تطبیق طبقه بندیهای مفهومی در حوزههای مختلف ویدئو، انجام میشود. در این مقاله، دو مسئله اساسی برای سازگاری طبقه بندی را مورد بررسی قرار می دهیم:

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

I have interviewed over 100 people for a number of positions. It’s always exciting to talk with driven candidates, but sometimes I will admit that I have to fight the urge to yawn during an interview.

The last thing that you want to do at an interview or at a social event is lull your audience to sleep.

متن ترجمه شده:

من بیش از 100 نفر را برای تعدادی از موقعیت های شغلی مصاحبه کردم. همیشه مصاحبه کردن با نامزدانی که دارای انگیزه هستند برایم جالب است. اما گاهی اوقات اعتراف می کنم در طی مصاحبه حوصله ام سر می روذ. آخرین چیزی که می خواهید در مصاحبه یا در یک رویداد اجتماعی انجام دهید این است که مخاطبین خود را آنقدر آرام کنید تا خوابشان ببرد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

We all have times when we feel lonely, sad, or even annoyed at someone or something. It is a way of coping with various events in our life, including loss of close ones, getting fired at work, or breaking up a relationship.
However, if you notice that these feelings are lasting longer than they should, they could be a sign of depression.

متن ترجمه شده:

همه ما زمان هایی داریم که احساس تنهایی، غم و اندوه و یا حتی از فرد یا چیزی ناراحت هستیم. این یک راه مقابله با وقایع مختلف در زندگی ما است، از جمله از دست دادن نزدیکان، اخراج شدن در محل کار و یا شکست در رابطه.
با این حال، اگر متوجه شوید که این احساسات طولانی تر از آنچه که باید باشند هستند، می توانند نشانه افسردگی باشند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

Now, if a tension exists between object and subject in the body of the humanesque puppet, it must be exasperated within the object qua object of Švankmajer’s films. The seemingly obvious links between the camera’s gaze and the protagonist, between narration and events onscreen, are highlighted when we must rely on the formal structure of narrative depleted of some of its traditional content.

متن ترجمه شده:

در حال حاضر، اگر تنش میان شیء و موضوع در بدنه عروسک انسانی وجود داشته باشد، باید در جایی باشد که هدف برای هدف است تشدید شود مانند آنچه که در فیلمهای شوانک مجر رخ می دهد . پیوندهای به ظاهر واضح بین چشم انداز دوربین و شخصیت اصلی، بین روایت و رویدادهای روی صفحه نمایش، هنگامی که ما باید به ساختار رسمی روایت از برخی از محتوای سنتی آن متکی باشیم، برجسته می شود.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

DaVinci Resolve Guru: Mastering Scopes
In this installment of DaVinci Resolve Guru, colorist Robbie Carman guides you through how to use video scopes in DaVinci Resolve to properly evaluate footage. But using scopes is not just about footage evaluation. This course will also explore how to use video scopes to guide your creative decisions and show why scopes are so important in helping overcome some of the limitations of the human visual system.

متن ترجمه شده:

سیستم داوینچی ریزالو گرو: تسلط بر اسکوپها
در این بخش از داوینچی ریزالو گرو، در این قسمت از داوینچی ریزالو گورو ، متخصص رنگ رابی کرمان شما را از طریق چگونگی استفاده از زمینه های ویدئویی در DaVinci Resolve راهنمایی می کند تا فوتج فیلم ها را به درستی ارزیابی کنید. اما استفاده از اسکوپها صرفا برای ارزیابی فیلم نیست. این دوره همچنین به بررسی نحوه استفاده از اسکوپهای ویدئویی جهت هدایت تصمیمات خلاقانه اتان می پردازد و نشان می دهد که چرا اسکوپها در کمک به غلبه بر برخی از محدودیت های سیستم بصری انسان بسیار مهم هستند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

This chapter aims at synthesizing a model of supply chain activities within the
context of eBusiness. It builds on the practical experience and incorporates visions
of how eBusiness in healthcare might look in the future. It is motivated by the
understanding —expressed by all experts interviewed and highlighted by the case
studies—that the essence of eBusiness lies in its ability to provide structured
error-free data for business analysis, and ultimately for decision-making.

متن ترجمه شده:

هدف از این فصل ایجاد مدل فعالیتهای زنجیره ای تامین منابع در درون تجارت الکترونیک است و براساس تجربیات عملی ایجاد شده است و با.... ترکیب می شود.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

Designing individual hospital logistics systems without connecting the various players
and their IT systems is impossible today. Particularly due to the pressure to form lean
structures, the cooperation model between hospitals, suppliers, and logistics service
providers is becoming more and more necessary. Cooperation can generate effective
contributions to cost reduction only when business processes are largely standardized
and automated. Suitable systems integration between the cooperation partners in
healthcare logistics, therefore, is increasingly mandatory.

متن ترجمه شده:

امروزه ایجاد سیستمهای حمل و نقل انفرادی در بیمارستان بدون بر قرار کردن ارتباط با رابطان متعدد و سیستم آیتی آنها امکان پذیر است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

Le Maréchal-Ferrant
While his aide continuously turns the handle of the bellows, keeping hot a small furnace in front of him, a farrier prepares a horse’s hoof to receive a new shoe.
Income Tax Sappy
Tax cheats Moe, Larry and Shemp decide they’re so good at cheating the government, that they start a business as crooked tax advisors.
Fuji
An animated short of passengers on a train with Mt. Fuji visible from the window.

متن ترجمه شده:

در حالی که شاگردش به طور مداوم دسته پایینی را می چرخاند و یک کوره کوچک را در مقابل او داغ نگه میداشت، یک نعلبند سم اسب را برای تصب یک نعل جدید آماده می کرد.
مالیات بر درآمد ضعیف
متقلبان در مالیات مو، لری و شمپ به این نتیجه میرسند که که چون در تقلب در دولت بسیار خوب عمل می کنند، شروع به کار مشاوره مالیاتی از راه حقه بازی می کنند تا به دیگران مشاوره دهند که چطور می شود از زیر بار مالیات در رفت.
فوجی
یک فیلم انیمیشن کوتاه در باره مسافرانی که در یک قطار هستند و از پنجره آن ام تی فوجی قابل مشاهده است

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

So as for the reader to understand our research, in this chapter we explain how data was collected. We start by introducing and arguing for the methods we choose to collect the data, the sampling technique, and the method of analysis and then how we went about by conducting the interview.

متن ترجمه شده:

برای اینکه خوانندگان هدف ما از تحقیق را بفهمند، در این فصل چگونگی جمع آوری دادهها را توضیح می دهیم. این کار را با معرفی چ بحث بر سر روشی که انتخاب کرده ایم آغاز می کنیم

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

اگر مکس, بنجامين را نجات دهد پليس متوجه ميشود. رييس پليس به دنبال انها ميرود و تعقيب و گريزي با ماشين رخ ميدهد. مکس رييس پليس را جا گذاشته و به مخفي گاه(اول) ميرود. در همين حال ميبينيم رييس پليس انها را مخفيانه
تعقيب کرده و گزارش ميدهد که انها را پيدا نکرده. فردا صبح مکس صداهايي ميشنود, اسلحه را برداشته, ناگهان فردي را ميبيند و هر دو روي هم اسلحه ميکشند

متن ترجمه شده:

If the fly save Benjamin, the police will understand. The head in chief will follow them ans chasing starts by car. The fly ditched the chief and goes to its first hide-out. Meanwhile....

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

The idea of “unescapable content” is very attractive to advertisers. And, the idea that the 6-second spots is presented alongside the game content makes it perhaps all the more difficult to turn away from. Finally, the short-form of the advertisements also force brands to “get to the point” quicker, which can be a means to help keep a message on brand.

متن ترجمه شده:

دیدگاه محتوای غیرقابل اجتناب برای آگهی های تبلیغاتی جذاب است. این دیدگاه که نقاط ۶ ثانیه ای که در امتداد محتوای بازی ارئه شده است احتمالا آن را ....میکند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

By having specific goals, you'll create a powerful source of inspiration and motivation for yourself. You'll also be able to create mini-goals or milestones that can make that goal more attainable. By having a specific focus, you'll be able to dedicate yourself to your work with a strong sense of direction. As you attain these specific goals and milestones, you'll likely find that your self-confidence improves.

متن ترجمه شده:

با داشتن هدف خاص شما منبعی از الهامات و انگیزهها را برای خود ایجاد می کنید شما همچنبن قادر خواهید بود که اهداف کوچکتر و یا معیاری را برای خود بر گزینید.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

These firms have identified their mission-critical roles. They reorient investment around critical roles that deliver the best customer experience, and place their best talent in the roles. The payoff can be significant, as top talent dramatically outperforms average talent in mission-critical roles.

متن ترجمه شده:

این شرکتها نقش مهم خود را شناخته اند. این جهت دهی دوباره سرمایه گذاری برای نقشهاي مهم بهترین خدمات مشتری را و بهترین توانایی را در ایفای نقش خود ارائهٔ می دهند. همانطور که مهارت برتر به نسبت مهارت متوسط در ایفای نقش های مهم در اجرای ماموریت بسیار عالی عمل می کنند نتیجه حاصله دارای اهمیت خواهد بود.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

The first time I went to therapy, my parents chose a psychotherapist quickly (an easier decision than which mechanic to use). The way they found this nutter-butter-can-of-cashews: My first pediatrician didn't know what to do for my all-night, every night nightmares, and so he sent me to a therapist. He thought she was good because of her seemingly impressive pedigree.

متن ترجمه شده:

اولین باری که کار درمان را انجام دادم, والدینم بلافاصله یک روان درمانگر برایم انتخاب کردند ( بجای آنکه دنبال یک راه حل اساسی باشند, بلافاصله راحتترین تصمیم را برایم گرفتند ). شکلی که آنها به این راه حل عجیب و غریب دست یافتند بدین ترتیب بود که : اولین دکتر متخصص کودکان نتوانست علت کابوس هر شب مرا تشخيص دهد, بخاطر همین مرا به یک درمانگر معرفی کرد چون فکر میکرد این درمانگر بخاطر داشتن پیشینه خانوادگی خوب درمانگر خوبی هم هست.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

The units chosen are often part of a neighbourhood, especially if the input is some kind of image. In even more complex implementations the weights connected to units that examine similar neighbourhoods at different location s may be forced to be identical(shared weights). Such advanced MLP networks, although of great practical importance,are not universally applicable and are not considered further here.

متن ترجمه شده:

واحدهایی که انتخاب می شوند غالباً بخشی از همسایگی هستند, خصوصا زمانی که درون دادها نوعی از تصویر باشند. حتی در کاربردهای بسیار پیچیده وزنهایی که به واحد متصل هستند و همسایگی مشابه در مکانهای مختلف را مورد بررسي قرار می دهند, شاید بالاجبار باید مشابه باشند ( یعنی داراي وزنهای مشترک باشند). چنین LMP های شبکه های پیشرفته اگرچه از نظر عملی اهمیت زیادی دارند, در کل دنیا کارایی ندارند ویا در اینجا هم به آنها بیش از این پرداخته نشده است

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

As we have stated above, an error or misrecognition occurs when the classifier assigns a pattern to one class when it actually belongs to another. In this section we consider the reject option. Usually it is the uncertain classifications which mainly contribute to the error rate. Therefore, rejecting a pattern (withholding a decision)

متن ترجمه شده:

همانطور که در بالا ذکر شد, یک خطا ویا یا اشتباه در شناخت زمانی رخ می دهد که طبقه بندی کننده الگویی را به یک کلاس یا طبقه اختصاص می دهد در حالی که آن الگو در واقع به طبقه دیگری اختصاص دارد. در این بخش ما به اختیار رد کردن خواهیم پرداخت. اساسا بطور معمول طبقه بندی های نامطمئن موجب رشد میزان خطا می گردد. بنابراين رد کردن یک الگو ( با تصریح در امر تصمیم گیری)....

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

Following the recent 2017 PNP Canada electronic ballot.
We Congratulate you for being nominated by Canada 2017
Provincial Nomination Program organized by Canada government
to help individuals and families from selected countries,
irrespective of race, age or religion.

متن ترجمه شده:

به دنبال رای گیری اخیر الکترونیک PNP 2017 به شما به خاطر انتخاب شدن در برنامه انتخاباب استانی 2017 کانادا تبریک میگوییم. صرف نظر از نژاد، سن و مذهب ، این برنامه توسط دولت کانادا جهت کمک به افراد و خانواده ها از کشورهای منتخب می باشد

سوابق کاری

 • مدرس زبان انگلیسی
 • دانشگاه مازندران و موسسه شکوه
 • از 1376 تا 1396

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
 • دانشگاه آزاد واحد گرمسار
 • از 1385 تا 1388

گواهینامه ها

 • کارشناسی ترجمه
 • دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1378
 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
 • دانشگاه آزاد واحد گرمسار
 • 1388

مقالات و کتابهای منتشر شده

 • Rapid Sequential Visual Processing of Spoken English in Listening Comprehension of Iranian Intermediate language Learners
 • ELT Voices – India International Journal for Teachers of English
 • 1393
با ما گفتگو کنید