# #

# # [ کد 15539 ]

5 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

# # [ کد 15539 ]

5 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

#

#

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • مالی - حسابداری

نمونه‌کار های انجام شده

 • مدیریت
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Standardization We have found that companies often use a standardized policy formulation process characterized by an annual formulation period during which all policy formulation for the year is carried out and often presented for approval using a standard format. [ ... ] Whilst the potential benefits of control and co-ordination of a standard process are recognized, it may not suit the nature of all the business unit's activities and policy formulation needs.[ ... ]

  متن ترجمه شده:

  استانداردیزاسیون ما به این موضوع پی برده ایم که شرکتها اغلب از فرآیند استاندارد شده ی تدوین سیاست استفاده می کنند. این فرآیند با یک دوره تدوین سالیانه تشریح میشود که طی آن کل تدوین سیاست مربوط به آن سال انجام می گیرد و غالبا با استفاده از یک فرمت استاندارد برای تایید ارائه می گردد. هرچند منافع بالقوه ی کنترل و هماهنگی فرآیند استاندارد تایید میشود اما ممکن است با ماهیت تمام فعالیت ها و لزومات تدوین سیاست واحد تجاری جور نباشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -