آرش وحدتی

آرش وحدتی

10 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

آرش وحدتی

10 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای عمومی و پزشکی و ...

دانشجوی سال آخر پزشکی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • پزشکی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Reinforcement studies how we convert an expected reward into player action by varying the quantity and delivery schedule of that reward. Pioneered by researchers like Pavlov and B. F. Skinner, and extended into human studies, understanding the power of reinforcement is key to structuring the right reward systems

  متن ترجمه شده:

  تقویت بر این که چگونه یک پاداش مورد انتظار را با تغییر مقدار و برنامه تحویل آن پاداش به عمل بازیکن تبدیل کنیم ،مطالعه می کند، . با پیش قدمی محققانی چون پاولف و ب. اف. اسکنر و گسترش به مطالعات انسانی ، درک قدرت تقویت، کلید ساختن سیستم پاداش درست است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -