ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

آرش وحدتی

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

آرش وحدتی

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای عمومی و پزشکی و ...

دانشجوی سال آخر پزشکی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Reinforcement studies how we convert an expected reward into player action by varying the quantity and delivery schedule of that reward. Pioneered by researchers like Pavlov and B. F. Skinner, and extended into human studies, understanding the power of reinforcement is key to structuring the right reward systems

متن ترجمه شده:

تقویت بر این که چگونه یک پاداش مورد انتظار را با تغییر مقدار و برنامه تحویل آن پاداش به عمل بازیکن تبدیل کنیم ،مطالعه می کند، . با پیش قدمی محققانی چون پاولف و ب. اف. اسکنر و گسترش به مطالعات انسانی ، درک قدرت تقویت، کلید ساختن سیستم پاداش درست است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید