ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

حسین رجبلو

 • 12 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حسین رجبلو

 • 12 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.6 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 41 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.4 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
53 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

سابقه کار چند ساله در زمینه های برق، کامپیوتر، صنایع، تکنولوژی و عمومی

53 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

In a direct-domain encoding, each individual bit alteration in the process of watermarking is directly correlated to (a part of) the encoded watermark. In distribution encodings, the encoding channel lies often in higher order moments of the data (e.g., running means, hierarchy of value averages).

متن ترجمه شده:

در اینکودینگ دامنه مستقیم، هر تغییر مجزای بیتی در فرآیند نهان نگاری مستقیماً متناظر با (بخشی از) نهان نگاری انکود شده است. در انکودینگ های توزیع، کانال انکودینگ اغلب در لحظات مرتبه بالاتر داده قرار می گیرد (مانند روش اجرا، سلسله مراتب میانگین مقادیر).

متن اصلی:

Fog computing is a newer convention that moves certain IoT services, like monitoring and pre-processing, closer to the edge to enable faster local decision making and automation. The Fog Layer resides between the Physical Layer and Transportation Layer in what might be called the local network for that IoT cluster. In Fog architectures, computational and storage resources are typically provided by what is called a “Smart IoT Gateway” , which can also be laterally networked to other fog nodes.

متن ترجمه شده:

رایانش مه زمینه ای جدید است که مرزهای خدمات مشخصی از فناوری اطلاعات، از جمله نظارت و پیش پردازش، را گسترش می دهد که منجر به امکان تصمیم گیری محلی سریعتر و شکل گیری اتوماسیون می شود. لایه مه در بین لایه فیزیکی و انتقال، جایی قرار دارد که می توان آن را شبکه محلی برای آن خوشه اینترنت اشیاء نامید. در معماری های مه، منابع ذخیره ای و محاسباتی اغلب توسط "دروازه هوشمند اینترنت اشیاء" تأمین می شوند که می تواند همچنین به صورت جانبی به دیگر نقاط گره متصل شود.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 80%
راضی 20%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.5 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.5 از 10
علی مهام
1400/04/05
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
علی مهام
1400/03/22
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
8.5 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن

مناسب سطح خیلی‌خوب نبود و ایرادات مفهومی و نگارشی زیادی در آن دیده می‌شد.

راضی
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
7 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-روانشناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن

ترجمه‌ی قابل‌فهم و قابل‌قبولی ارائه شد.

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
با ما گفتگو کنید