ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

یحیی عطاران

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

یحیی عطاران

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم فلسفه و الهیات

فعلاً می‌خوانم

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

In 1980, 18-year-old Willie Ramirez was admitted to a Florida hospital in a comatose state. His friends and family tried to describe his condition to the paramedics and doctors who treated him, but they only spoke Spanish. Translation was provided by a bilingual staff member who translated "intoxicado" as "intoxicated." A professional interpreter would have known that "intoxicado" is closer to "poisoned" and doesn't carry the same connotations of drug or alcohol use that "intoxicated" does.

متن ترجمه شده:

در سال ۱۹۸۰، ویلی رامیرز ۱۸ساله، در بیمارستانی در فلوریدا، بی‌هوش، بستری شد. رفقا و خانواده‌ی او سعی داشتند شرایط او را برای بهیاران و پزشکانی که مشغول درمان وی بودند، توضیح دهند. امّا آن‌ها تنها می‌توانستند به اسپانیایی تکلّم کنند. ترجمه توسّط یکی از پرسنل دوزبانه‌ی بیمارستان میسّر شده بود که کلمه‌ی ‘intoxicado’ را ‘intoxicated’ ترجمه کرده بود. یک مترجم حرفه‌ای باید بداند که ‘intoxicado’ با ‘مسموم‌شده‌’ قرابت بیش‌تری دارد و متضمّن دلالتی که ‘intoxicated’ بر استعمال موادّ مخدّر و الکل دارد، نیست.

متن اصلی:

Every language sits inside a defined structure with its own agreed upon rules. The complexity and singularity of this framework directly correlates to the difficulty of translation. A simple sentence in English has a subject, verb, and object — in that order. For example, “she eats pizza.” But not every language shares this structure. Farsi typically follows a sequence of subject, then object, then verb. And in Arabic, subject pronouns actually become part of the verb itself.

متن ترجمه شده:

هر زبانی درون ساختاری تعریف‌شده با قواعد توافق‌شده‌ی خود، جای گرفته است. پیچیدگی و غرابت این چارچوب مستقیماً با دشواری ترجمه در تلازم است. یک جمله‌ی ساده در انگلیسی دارای یک فاعل، فعل و مفعول است — به ترتیب مذکور. مثل «[او پیتزا می‌خورد.] she eats pizza». ولی همه‌ی زبان‌ها در این ساختار مشترک نیستند. در حالت عادی، فارسی از ترتیب فاعل، مفعول و فعل پیروی می‌کند. در عربی، ضمایر فاعلی عملاً بخشی از خود فعل می‌شوند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید