ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

هستی کریمی

  • 8 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

هستی کریمی

  • 8 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
2 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه پزشکی

مترجم متون و مقالات پزشکی

2 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Introduction Risk scores, incorporating risk factors of coronary artery disease (CAD) are widely used for risk stratification in cardiology [1–4]. The Framingham Risk Score (FRS) [2] or the Prospective Cardiovascular Münster study (PROCAM) [3, 4] score provide risk stratification regarding the occurrence of cardiovascular events within a time period of up to 10 years. Other risk scores have incorporated additional variables (e.g., high-sensitive troponin, C-reactive protein) to improve CAD risk prediction [5, 6].

متن ترجمه شده:

نمرات ریسک، شامل عوامل خطر ساز بیماری عروق کرونر (CAD) به طور گسترده ای برای طبقه بندی خطر در کاردیولوژی استفاده می شود. نمره ریسک فرامینگهام (FRS) یا مطالعه آینده نگر قلبی عروقی مونستر (PROCAM)، طبقه بندی خطر را در ارتباط با وقوع حوادث قلبی عروقی طی یک دوره زمانی 10 ساله فراهم می کند. سایر نمرات ریسک، متغیرهای اضافی (از قبیل تروپونین با حساسیت بالا و پروتئین واکنش پذیر C) را برای بهبود بخشیدن به پیش بینی ریسک CAD به کار برده اند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید