ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مهکامه داداش زاده

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهکامه داداش زاده

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی،مقالات دانشجویی

دانشجوی دبیری زبان انگلیسی دانشگاه شهید رجایی
رتبه ۱۰۰۰ کنکور تخصی زبان

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

N-DEx is an online tool for sharing, linking, and analyzing information across jurisdictional boundaries. A national repository of criminal justice records submitted by agencies from around the nation, N-DEx enables users to “connect the dots” between data on people, places, and things that may seem unrelated in order to link investigations and investigators The N-DEx system is an unclassified national information sharing system that enables criminal justice agencies to link, analyze, and share local, state, tribal, and federal records. N-DEx is also a strategic investigative information sharing system that fills informational gaps and provides situational awareness

متن ترجمه شده:

N_DEx ابزاری آنلاین برای اشتراک گذاری ، ارتباط دادن و تحلیل اطلاعات در مرزهای قضایی است.خزانه ی ملی سوابق عدالت کیفری که توسط آژانس های سراسر کشور ارسال شده است N-DEx کاربران را قادر می سازد "نقاط را به هم متصل کنند"( بین داده ها در مورد افراد ، مکان ها و مواردی که ممکن است برای ارتباط دادن تحقیقات و محققان به هم غیرمرتبط به نظر برسند) سیستم N-DEx یک سیستم ملی اشتراک گذاری اطلاعات طبقه بندی نشده است که سازمان های عدالت کیفری را قادر می سازد سوابق محلی ، ایالتی ، قبیله ای و فدرال را به هم پیوند دهند ، آنها را تجزیه و تحلیل کنند و به اشتراک بگذارند.N-DEx همچنین یک سیستم استراتژیک اشتراک اطلاعات تحقیقاتی است که خلا اطلاعاتی را پر می کند و آگاهی از موقعیت را فراهم می کند

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید