ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

شکوه شفیعی

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شکوه شفیعی

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 140 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.6 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از6 رأی ]
257 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

تجربه ی 8 سال ترجمه در زمینه های مختلف

257 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

1 .مطابق ماده 5 قانون تأمين اجتماعي، كليه اتباع خارجي از جمله خبرنگاران و (عوامل خبري) كه طبق مقررات ج.ا.ا اشتغال به كار دارند مشمول اين قانون ميباشند، ميبايست رأساً يا كارفرماي مربوطه، آنها را بيمه و حق بيمه متعلقه پرداخت نمايند. 2 .كليه خبرنگاران و عوامل خبري مقيم (با تابعيت ايراني و يا غيرايراني) مشمول قوانين بيمه تأمين اجتماعي ميباشند و چنانچه فاقد رابطه مزدبگيري (حقوق ماهيانه) باشند، ميتوانند مطابق بخشنامه بيمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات به شماره 6871/97/1000 مورخ 17/06/97) بخشنامه فني شماره 682 فني) خود را بيمه (خويش فرما) نمايند.

متن ترجمه شده:

1. Based on the article No. 5, all of the foreign people including the journalists and (newsagents) are considered in this rule according to the Islamic Republic of Iran regulations, their bosses or employers are responsible to insure them and pay their insurance rights. 2. All of the resident journalists and the newsagents (with Iranian or non-Iranian citizenship) are subject to social security's insurance laws, and if they are not paid (monthly salary), they can insure themselves (self-employed) based on the insurance circular No. 1000/97/6871 dated 08/09/2018 of media and press activists (technical circular No. 682).

متن اصلی:

جهاندار هوشنگ با رای و داد به جای نيا تاج بر سر نهاد بگشت از برش چرخ سالی چهل پر از هوش مغز و بر از رای دل چو بنشست بر جايگاهی مه چنين گفت بر تخت شاهنشهی

متن ترجمه شده:

The king Hushang took the crown By justice, after his ancestors were down He spent about 40 years of his life He was full of thoughts and talent When he sat on the kingdom throne He said to all that

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 76%
راضی 21%
متوسط 1%
ناراضی 1%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 33%
راضی 67%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
8.8 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
معین شفیعی
1399/12/25
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

ترجمه ای بسیار روان و تمیز را دریافت کردم.

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
Hana Sh
1399/10/09
 • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7.7 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.4 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید