ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ارشیا زنگنه

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ارشیا زنگنه

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه های عمومی ،مدیریت ،مهندسی صنایع ،بازرگانی

اینجانب ارشیا زنگنه دارای مدرک مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد آموزش زبان سابقه تدریس چند ساله زبان و مترجم زبان هستم.

1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

To bring out a natural and calming hue, it’s advisable to use natural light whilst shooting babies. Use the natural light seeping in through the windows, preferably during mornings and late evenings. Let the light wash over the baby’s face at a 45-degree angle, this makes for a good rule of thumb. Avoid shooting during the afternoon, as the sun rays will be too strong at that time and can hurt the baby’s skin.

متن ترجمه شده:

برای داشتن تصویری طیبعی و آرامش بخش، توصیه می شود که از نور طبیعی در هنگام عکس برداری از کودکان استفاده شود.از نور طبیعی که از پنجره ها در طی روز و اواخر عصر وارد می شود استفاده کنید. به عنوان یک قانون سر انگشتی که به شما کمک می کند اجازه دهید نور بدون تاثیر گذاشتن رو صورت کودک با یک زاویه 45 درجه عبور کند. در طی بعد از ظهر عکاسی نکنید چون اشعه های خورشید شدید هستند و به پوست کودک آسیب می زند.

متن اصلی:

Pigeon Lice, Mites and Flies External parasites, such as lice, mites and flies are a real bother to your pet pigeon. These annoying pests not only bite and irritate your pigeon but they can also cause more serious damage. A scaly appearance to the unfeathered areas of your pigeon, tiny holes in the feather shafts and itchy birds are all signs of external parasites

متن ترجمه شده:

کبوتر شپش،کرم و مگس انگل های خارجی نظیر شپش ها ، کرم ها و مگس ها مزاحم کبوتر خانگی شما هستند. این موجودات مزاحم نه تنها کبوتر شما را گاز می گیرند یا نیش می زنند ،بلکه آسیب های جدی تری هم ایجاد می کنند.پوسته پوسته شدن قسمت های بدون پر ، سوراخ های کوچک در بال پرنده و خارش همه از عوامل انگل های خارجی به شمار می روند

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید