ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

aida behzadpur

 • 8 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

aida behzadpur

 • 8 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 90 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.1 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از12 رأی ]
135 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

کارشناسی مترجمی

ترجمه یک فن است و الزاما یک مترجم خوب کسی نیست که دایره لغات گسترده ای دارد بلکه دایره لغات گسترده در امر ترجمه امری لازم اما کافی نیست؛ مهم ترین موضوع در ترجمه داشتن درک مطلب مناسب است زیرا تنها وقتی میتوان ترجمه خوبی انجام داد که متن را به خوبی فهمید. من در طول چندین سال سابقه، اینک این توانایی را پیدا کرده ام که در اکثر زمینه های تخصصی، ترجمه قابل قبولی ارائه دهم.

135 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

اهداف کلی درس: -آشنایی دانشجویان با جامعیت و چندبعدی بودن طرح مسکن بومی - طراحی الگوهای واحدهای مسکونی و واحدهای همسایگی همساز با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و رفتاری ساکنین - آشنایی دانشجویان با اصول طراحی سکونتگاه های منبعث از اصول و ارزش های مسکن بومی - طراحی معماری پایدار با هدف تداوم هویت محلی، سنت و فرهنگ بومی - طراحی مجموعه مسکونی با هدف تنظیم شرایط اقلیمی و ارتباط با طبیعت

متن ترجمه شده:

General purposes of the course: students acquaintance with the comprehensiveness and multidimensionality of the indigenous housing plan- designing residential units patterns and neighborhood units compatible with cultural, social, and behavioral characteristics of residents- students acquaintance with the design principles of settlements derived from the principles and values of indigenous housing- designing stable architecture with the purpose of indigenous identity, tradition, and culture- designing residential complex to regulate climatic conditions and communication with nature

متن اصلی:

در روش پیشنهادی عوامل مالک زمین در رقابت با یکدیگر بلوکهایی را برای تخصیص مجدد قطعاتشان انتخاب می کنند که بیشترین سودمندی را برای آنها داشته باشند. مقدار سودمندی یک بلوک برای هر قطعه مالکان بر اساس معیارهایی مانند اولویت آن بلوک از نظر مالک، رتبه قطعه مالک در آن بلوک، وجود تأسیسات ثابت مالک در بلوک و ساختار همسایگی بلوک تعیین می شود. در این تحقیق دو معیار "سطح رضایت" و "میزان تعادل" تعریف شده¬اند که عامل برنامه ریز به کمک آنها می تواند نقشه تخصیص مجدد اراضی را بصورت کمی ارزیابی کند.

متن ترجمه شده:

In the proposed method, the land owner agents select blocks for re-allocation of their parts which will have the greatest usefulness for them. The value of a block's usefulness for each part of the owners is determined by criteria such as the priority of that block in terms of the owner, the rating of the owner's part in that block, the presence of fixed installations of the owner in that block and the block's neighborhood structure.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 60%
راضی 37%
متوسط 1%
ناراضی 2%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 25%
راضی 50%
متوسط 17%
ناراضی 8%
کیفیت ترجمه
8.4 از 10
تحویل به موقع
9.4 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.8 از 10
مسیح داوری
1400/03/22
 • تخصصی-مهندسی معماری
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
زیبا حسینی
1400/03/15
 • عمومی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.2 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.2 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید