ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

فاطمه باقری

  • 9 ماه پیش فعال بوده
  • 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فاطمه باقری

  • 9 ماه پیش فعال بوده
  • 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در حوزه عمومی، ادبیات ،مدیریت و علوم مهندسی

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد زبان شناسی از دانشگاه گیلان.مدت دو سال است که به ترجمه متون و مقالات میپردازم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Leadership pioneer Peter Drucker said, “You cannot manage other people unless you manage yourself first.” In a recent article, we shared how one CEO greatly enhanced the engagement and performance of the teams of the bank he leads, by becoming more self-aware. The story exemplifies how leadership starts with understanding and leading yourself. When you understand yourself, you are better able to understand and empathize with the people you lead, and in turn lead for their intrinsic motivation.

متن ترجمه شده:

پیتر دراکر،پیشگام رهبری، گفت: "شما نمیتوانید دیگران را مدیریت کنید مگر اینکه ابتدا خودتان را مدیریت کنید." در مقاله اخیر، ما اینکه که چگونه یک مدیرعامل به طور قابل توجهی با افزایش آگاهی بیشتر خود باعث افزایش مشارکت و عملکرد تیم بانکی خود شد، را به اشنراک گذاشتیم . داستان نشان می دهد که چگونه رهبری با درک و رهبری خود آغاز می شود. هنگامی که خودتان را درک می کنید، بهترقادرید افرادی که رهبری می کنید را درک کنید و با آنها همدرد شوید، و در عوض منجر به رهبری انگیزه ذاتی آنها می شوید.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید