محمد قراچورلو

  • 10 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد قراچورلو

  • 10 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه تبلیغات و بازرگانی

کارشناسی زبان انگلیسی
تجربه مترجمی چندین پروژه دانشگاهی و زیرنویسی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

So as for the reader to understand our research, in this chapter we explain how data was collected. We start by introducing and arguing for the methods we choose to collect the data, the sampling technique, and the method of analysis and then how we went about by conducting the interview.

متن ترجمه شده:

بنابراین به عنوان یک خواننده برای اینکه پژوهش ما را متوجه شوید، ما در این فصل چگونگی جمع آوری اطلاعات را توضیح می دهیم.ما با معرفی و بحث درباره شیوه های انتخاب جمع آوری اطلاعات, ترفند نمونه برداری و شیوه آنالیز و سپس چگونگی برگزاری مصاحبه ها شروع می کنیم.

متن اصلی:

In 1980, 18-year-old Willie Ramirez was admitted to a Florida hospital in a comatose state. His friends and family tried to describe his condition to the paramedics and doctors who treated him, but they only spoke Spanish. Translation was provided by a bilingual staff member who translated "intoxicado" as "intoxicated." A professional interpreter would have known that "intoxicado" is closer to "poisoned" and doesn't carry the same connotations of drug or alcohol use that "intoxicated" does.

متن ترجمه شده:

در سال 1980, ویلی رامیرز 18 ساله در بخش بیهوشی یک بیمارستان در فلوریدا بستری شد. دوستان و خانواده اش سعی در توصیف وضعیت او به بهیاران و دکتران مسئول درمان بودند, اما آنها فقط به زبان اسپانیایی صحبت میکردند. یکی از اعضا کارکنان دوزبانه بیمارستان که وظیفه ترجمه را بر عهده داشت, واژه "Intoxicado" (مسمومیت) را به عنوان "Intoxicated" (مست کردن) ترجمه کرد. یک مترجم حرفه ای تشخیص میداد که معنی "Intoxicado" نزدیک به مسمومیت هست و هیچ بار معنایی شبیه به استفاده از مواد مخدر یا الکل که واژه "Intoxicated" است را ندارد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید