ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

احسان خانی

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

احسان خانی

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم بروشور تبلیغات.گردشگری و رمان

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Le Maréchal-Ferrant While his aide continuously turns the handle of the bellows, keeping hot a small furnace in front of him, a farrier prepares a horse’s hoof to receive a new shoe. Income Tax Sappy Tax cheats Moe, Larry and Shemp decide they’re so good at cheating the government, that they start a business as crooked tax advisors. Fuji An animated short of passengers on a train with Mt. Fuji visible from the window.

متن ترجمه شده:

Le Maréchal-Ferrant در حالی که کمک یار او به طور مداوم دسته بادزن را می‌چرخاند تا اجاق کوچکی که در روبرویش بود را گرم نگه دار،یک آهنگر سم یک اسب را آماده می‌کند تا یک کفش جدید را دریافت کند.

متن اصلی:

So as for the reader to understand our research, in this chapter we explain how data was collected. We start by introducing and arguing for the methods we choose to collect the data, the sampling technique, and the method of analysis and then how we went about by conducting the interview.

متن ترجمه شده:

برای این که خواننده تحقیقات ما را درک کند،در این فصل توضیح خواهیم داد که داده ها چگونه جمع آوری شده‌اند.ما با معرفی کردن و مورد بحث قرار دادن روش هایی که ما انتخاب می کنیم تا داده را جمع آوری کنیم شروع میکنیم،سپس تکنیک های نمونه گیری,روش تحلیل و بررسی و این که ما چگونه با انجام مصاحبه این کار را ادامه دادیم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید