ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

رضا نیک پیام

  • 1 ساعت پیش فعال بوده
  • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

رضا نیک پیام

  • 1 ساعت پیش فعال بوده
  • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

عضو تیم ترجمه درساور

سعی میکنیم با کمترین زمان بهترین را ارایه کنیم

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

As we go through life, relationships fade in and out of view. You may have stayed in the same city up until now, but your friends and former colleagues may have not. As you look toward your new destination, consider the weak ties (acquaintances) and the dormant ties (old friends or colleagues) in your existing social circle. Check your social media channels and alumni databases from school or past employers. You may find that you already know someone who lives

متن ترجمه شده:

همانطور که ما در زندگی پیش میرویم، روابطی در دیدگاه ما ظاهر و گاهی از بین میرود. شما ممکن است دز یک شهر مانده باشید، اما دوستانتان یا همکارانتان ممکن است اینطور نباشند، همانطور که شما به سرنوشتتان مینگرید، با احتساب روابط ضعیف(آشنایان) و روابط خاموش(دوستان و یا همکاران قدیمی)، در چرخه ی اجتماعی شما. کانال های اجتماعی خود و افراد فارغ التصیل از مدرسه یا افرادی از فبل به سرکار رفتند راطبررسی کنید. شما ممکن است...

متن اصلی:

You need to toss out the rule book. To build a culture of flexibility, you must first reimagine what flexibility means today. Remember, to create behavior change, you need to allow for variance and creativity and agility. In other words, be “flexible” when creating a flexibility culture. A policy guide or a formal program can work against you. It seems counterintuitive, but having rules in place actually hinders the development of a truly authentic culture.

متن ترجمه شده:

شما ممکن است که از کتاب قوانین سر باز بزنید. برای ساختن فرهنگ انعطاف پذیری، شما دوباره باید تصور کنید که امروزه انعطاف پذیری به چه معناست. بخاطر بیاورید که باید تغییرات رفتاری ایجاد کنید. و....

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید