ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

امین سعیدی فر

  • 4 ساعت پیش فعال بوده
  • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امین سعیدی فر

  • 4 ساعت پیش فعال بوده
  • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم تخصصی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
سابقه 5 سال ترجمه تخصصی رشته های عمران، مکانیک، صنایع و ....

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The algorithm, called HDDP, is a hybrid variant of differential dynamic programming, a proven second-order technique that relies on Bellman’s Principle of Optimality and successive minimization of quadratic approximations. The new hybrid method incorporates nonlinear mathematical programming techniques to increase efficiency: quadratic programming subproblems are solved via trust region and range-space active set methods, an augmented Lagrangian cost function is utilized, and a multiphase structure is implemented.

متن ترجمه شده:

این الگوریتم که HDDP نامیده می شود، یک متغیر ترکیبی از برنامه نویسی پویای دیفرانسیلی است که یک تکنیک اثبات شده مرتبه دو متکی بر اصل بهینه سازی بلمن و کمینه سازی های متوالی تقریبات مرتبه دو است. روش ترکیبی جدید، تکنیک های غیرخطی برنامه نویسی ریاضی را نیز دربر میگیرد تا کارایی بیشتری حاضل نماید. زیرمسئله های برنامه نویسی مرتبه دو با استفاده از روش های مجموعه فعال ناحیه اعتماد و دامنه-فضا حل می شوند. به این ترتیب که از یک تابع هزینه لاگرانژین افزوده استفاده شده و یک ساختار چندفازی پیاده سازی میشود.

متن اصلی:

In general, the more water (leaner mix), the better the cooling; the more concentrate (richer mix), the better the lubrication provided. When machining, the requirements for lubrication are generally greater than for cooling; hence a richer concentration is used. When grinding, the requirements for cooling are greater; hence a more lean concen- tration is used (but not so lean as to cause rust).

متن ترجمه شده:

به طور کلی، هرچه آب بیشتر باشد (مخلوط ضعیف تر)، خنک سازی به نحو بهتری صورت می گیرد؛ و هرچه غلیظ تر باشد (مخلوط قوی تر) روغن کاری بهتری صورت می گیرد. هنگام ماشین کاری نیاز برای روغن کاری معمولا بیشتر از خنک سازی است، بنابراین غلظت بالاتری استفاده می شود. موقع سنگ زنی نیاز برای خنک سازی بیشتر است، پس غلظت پایین تری استفاده می شود (اما نه خیلی رقیق که زنگ بزند).

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید