ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

امیرمحمد نیازآبادی

 • 59 دقیقه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امیرمحمد نیازآبادی

 • 59 دقیقه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 101 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.2 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از9 رأی ]
120 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مسلط بر ترجمه و زبان - کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

ماهر، مسلط و متهد
کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه سراسری مازندران
ترجمه‌هایی با چاشنی هنر و دقت

120 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

p1: Most non-financial ML researchers can assume that observations are drawn from IID processes. You can obtain blood samples from a large number of patients, and measure their cholesterol. Of course, various underlying common factors will shift the mean and standard deviation of the cholesterol distribution, but the samples are still independent. p2: A first solution is to drop overlapping outcomes before performing the bootstrap. Because overlaps are not perfect, dropping an observation just because there is a partial overlap will result in an extreme loss of information. I do not advise you to follow this solution.

متن ترجمه شده:

پاراگراف اول: بیشتر محققان حوزه غیرمالی یادگیری ماشین می توانند فرض کنند مشاهدات برگرفته از فرایندهای متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکسان هستند. شما می توانید از تعداد زیادی بیمار نمونه خون گرفته و کلسترول آنان را اندازه بگیرید. البته فاکتورهای مختلفی بر میانگین و متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکسان توزیع کلسترول تاثیرگذار خواهند بود اما نمونه ها غیروابسته هستند. پاراگراف دوم: حذف حاصل همپوشانی پیش از بوت‌استرپ راه حل نخست است. همپوشانی ها بی نقص نیستند و حذف مشاهده به خاطر همپوشانی جزئی به از دست رفتن بخش بزرگی از اطلاعات منجر خواهد شد. بنده این راه حل را پیشنهاد نمی کنم.

متن اصلی:

In regard to average scores in outdoor golf, participants reporting “I don’t know” comprised 41.1% (n = 160) of the total sample, followed by greater than 100 (n = 74, 19.0%), between 91 and 99 (n = 73, 18.8%), between 82 and 90 (n = 58, 14.9%), and less than 81 (n = 24, 6.2%). Additionally, in terms of average scores in virtual golf, participants reporting “I don’t know” comprised 48.6% (n = 189) of the total sample, followed by between 82 and 90 (n = 63, 16.2%), greater than 100 (n = 50, 12.9%),

متن ترجمه شده:

درخصوص میانگین آمار گلف در فضای باز، شرکت کنندگانی که گزینه نمی دانم را انتخاب کردند 44.1% از کل آمار را تشکیل می دهند و 160 نفر هستند. به دنبال آن و بیش از 100 هفتاد و دو نفر یا 19.0%، بین 91 و 99 هفتاد و سه نفر یا 18.8%، بین 82 تا 90 پنجاه و هشت نفر یا 14.9% و کمتر از 81 بیست و چهار نفر یا 6.2% از دیگر آمارها هستند. به علاوه، درخصوص میانگین آمار شرکت کنندگانی که در بازی گلف مجازی به پرسش نمی دانم پاسخ دادند 48.6% کل آمار را به خود اختصاص دادند و 189 نفر بودند. به دنبال آن بین 82 و 90 شصت و سه نفر یا 16.2%، بیش از 100 پنجاه نفر یا 12.9%،

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 67%
راضی 30%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 56%
راضی 44%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.1 از 10
تحویل به موقع
9.1 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.9 از 10
سجاد باقرپور
1400/05/04
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
شایان رفعت پی
1400/05/03
 • تخصصی-مالی - حسابداری
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.8 از 10
تحویل به موقع
9.7 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
5 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید