شهره فهیمی راد

شهره فهیمی راد [ کد 34117 ]

4 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شهره فهیمی راد [ کد 34117 ]

4 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
7.9 از 10
توسط کارفرمایان [ از 2 رأی ]

مترجم حرفه ای بیوتکنولوژی

مقالات انگلیسی
• Fahimirad S, Ajalloueian, F, Ghorbanpour M. (2019) Synthesis and Therapeutic Potential of Silver Nanomaterials Derived From Plant Extracts. ecotoxicology and environmental safety. Ecotoxicology and environmental safety. 2019;168:260-278. Available from, DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.10.017. (JCR, IF: 3.974)

• Fahimirad S, Abtahi H, Razavi SH, Alizadeh H, Ghorbanpour M. (2017) Production of Recombinant Antimicrobial Polymeric Protein Beta Casein-E 50-52 and Its Antimicrobial Synergistic Effects Assessment with Thymol. Molecules. 22(6):822. doi: 10.3390/molecules22060822. (JCR, IF: 3.09)

• Fahimirad S, Razavi SH, Abtahi H, Alizadeh H, Ghorbanpour M. (2017) Recombinant Production and Antimicrobial Assessment of Beta Casein-IbAMP4 as a Novel Antimicrobial Polymeric Protein and its Synergistic Effects with Thymol. International Journal of Peptide Research and Therapeutics. DOI: 10.1007/s10 ### -5. (JCR, IF: 1.13)

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • پزشکی
 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی

نمونه‌کار های انجام شده

 • پزشکی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Unraveling the mechanisms of nanoparticle transport across the intestinal barrier is essential for designing more efficient nanoparticles for oral administration. The physicochemical parameters of the nanoparticles (e.g., size, surface charge, chemical composition) dictate nanoparticle fate across the intestinal barrier. This review aims to address the most important findings regarding polymeric and lipidic nanoparticle transport across the intestinal barrier, including the evaluation of critical physicochemical parameters of nanoparticles that affect nanocarrier interactions with the intestinal barrier.

  متن ترجمه شده:

  کشف مکانیسم عیور نانوذرات از دیواره روده برای طراحی موثرتر نانوذرات برای تجویز خوراکی ضروری است. خواص فیزیکوشیمیایی نانوذرات (مانند اندازه، بار سطحی، ترکیبات شیمیایی) سرنوشت نانوذرات در عبور از دیواره روده را تعیین می کنند. این مقاله مروری، قصد دارد تا به مهم تربن یافته ها در ارتباط با عبور نانوذرات لیپیدی و پلیمری از دیواره روده بپردازد، که شامل ارزیابی پارامترهای مهم فیزیکوشیمیایی نانوذرات که در اثرمتقابل حامل های نانو و دیواره روده موثر هستند، می باشد.

 • پزشکی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Approximately 30 percent of a four-year professional pharmacy curriculum must be devoted to experiential education. Introductory pharmacy practice experiences (IPPEs) are practice experiences offered in various practice settings during the early sequencing of the curriculum for purposes of providing transitional experiential activities and directed exposure to pharmaceutical care.

  متن ترجمه شده:

  تقرییا 30 % از یک برنامه درسی داروسازی حرفهای چهار ساله باید به به آموزش های تجربی اختصاص یابد. تمرین تجریی مقدماتی داروسازی (IPPEs) تمرینات تجربی هستند که با هدف اولیه فراهم کردن انجام فغالیت های تجربی و قرار گرفتن در معرض مستقیم مراقبت های دارویی ، در قالب مجموعه تمرینات مختلف در ترتیب اولیه یرنامه درسی ارائه می شوند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 50%
راضی 0%
متوسط 50%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  7.5 از 10
  تحویل به موقع
  9.5 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  7.5 از 10
  Ali Ahwazi 1398/08/18
  عنوان سفارش:آنتروسکوپی
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | پزشکی | یک ستاره

  متوسط
  کیفیت ترجمه
  6 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  6 از 10
  Ali Ahwazi 1398/08/11
  عنوان سفارش:آنتروسکوپی بالنی
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | پزشکی | یک ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  9 از 10
  تحویل به موقع
  9 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9 از 10