ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مطهره کسرایی

  • 5 روز پیش فعال بوده
  • 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مطهره کسرایی

  • 5 روز پیش فعال بوده
  • 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم کتاب و فیلم

دانشجوی ادبیات انگلیسی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Loosen the soil around the edges of the pot with a dull knife or trowel if necessary. If needed, you can wrap the cactus in several layers of newspaper to make it easier to grab, or you can use the metal tongs to handle the cactus. Gently wiggle the root ball out of the old pot and lay the cactus flat on your working area.

متن ترجمه شده:

خاک کناره های گلدان را در صورت ضروری بودن با یک چاقدی کند یا بیلچه ی باغبانی نرم کنید. اگر نیاز است، می توانید کاکتوس را در چند لایه روزنامه بپیچید تا برداشتنش آسان تر شود، یا این که می توانید کاکتوس را با گیره های فلزی بردارید.

متن اصلی:

The main reason to prune tomato plants is that it helps your plant direct its energy toward producing fruit rather than producing more foliage. Unpruned foliage will eventually grow into new branches that will form fruit, but most experienced growers advise that tomatoes should be pruned to not only produce larger fruit earlier in the season but also to protect the plants against pest and disease problems.

متن ترجمه شده:

علت اصلی هرس کردن گیاهان گوجه این است که این امر به شما کمک می کند انرژی گیاه را به جای تولید شاخ و برگ به سمت تولید میوه هدایت کنید. برگ های هرس نشده نهایتا با رشد خود به شاخه های جدیدی تبدیل می شوند که تشکیل میوه خواهند داد، اما

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید