مصطغی احسانی

مصطغی احسانی

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مصطغی احسانی

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه پزشکی

دیپلم زبان از ILI
دانشجوی پزشکی سال شش
آشنا با ترجمه در اکثر فیلد ها
به خصوص عمومی و پزشکی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • پزشکی [معمولی]
 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [معمولی]
 • علم شیمی [معمولی]
 • معارف اسلامی و الهیات [معمولی]
 • حقوق [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Reinforcement studies how we convert an expected reward into player action by varying the quantity and delivery schedule of that reward. Pioneered by researchers like Pavlov and B. F. Skinner, and extended into human studies, understanding the power of reinforcement is key to structuring the right reward systems

  متن ترجمه شده:

  تقویت، این را بررسی می کند که ما چگونه یک پاداش مورد انتظار را با تغییر کمیت و برنامه توزیع آن پاداش، به اقدام فرد انجام دهنده تبدیل کنیم. که محققانی همچون پاولو از پیشگامان آن بوده اند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -