ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مصطغی احسانی

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مصطغی احسانی

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه پزشکی

دیپلم زبان از ILI
دانشجوی پزشکی سال شش
آشنا با ترجمه در اکثر فیلد ها
به خصوص عمومی و پزشکی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Reinforcement studies how we convert an expected reward into player action by varying the quantity and delivery schedule of that reward. Pioneered by researchers like Pavlov and B. F. Skinner, and extended into human studies, understanding the power of reinforcement is key to structuring the right reward systems

متن ترجمه شده:

تقویت، این را بررسی می کند که ما چگونه یک پاداش مورد انتظار را با تغییر کمیت و برنامه توزیع آن پاداش، به اقدام فرد انجام دهنده تبدیل کنیم. که محققانی همچون پاولو از پیشگامان آن بوده اند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید