محمد امین فروهش طهرانی

محمد امین فروهش طهرانی

11 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد امین فروهش طهرانی

11 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

روانشناسی و علوم اجتماعی

دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • حقوق [معمولی]
 • قرارداد و اسناد تجاری [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  of course, the schematic layout of the film is not readily apparent upon a first viewing of the film. the action moves quickly, and there are too many characters and similar compartments for the spectator to assimilate them thoroughly. All that is apparent is that the set design and framing of space are helping in some way to organize the narrative action in a more comprehensible fashion.

  متن ترجمه شده:

  البته، طرح شماتیک فیلم با اولین بار دیدن به سهولت مشخص نیست. کنش به سرعت جلو میرود و شخصیت ها و بخش های مشابه زیادی برای مخاطب وجود دارند که آنها را به درستی فهم کند. چیزی که واضح است این است که طراحی صحنه و ترکیب بندی فضا کنش داستانی را طوری سارمان میدهند که قابل درک تر باشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -