ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

محمد امین فروهش طهرانی

  • 9 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد امین فروهش طهرانی

  • 9 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

روانشناسی و علوم اجتماعی

دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

of course, the schematic layout of the film is not readily apparent upon a first viewing of the film. the action moves quickly, and there are too many characters and similar compartments for the spectator to assimilate them thoroughly. All that is apparent is that the set design and framing of space are helping in some way to organize the narrative action in a more comprehensible fashion.

متن ترجمه شده:

البته، طرح شماتیک فیلم با اولین بار دیدن به سهولت مشخص نیست. کنش به سرعت جلو میرود و شخصیت ها و بخش های مشابه زیادی برای مخاطب وجود دارند که آنها را به درستی فهم کند. چیزی که واضح است این است که طراحی صحنه و ترکیب بندی فضا کنش داستانی را طوری سارمان میدهند که قابل درک تر باشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید