منصوره امیرافشار

منصوره امیرافشار

10 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

منصوره امیرافشار

10 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی

ترجمه هنر بازگشایی رمز کلمات و حروف است و چنین توانایی نیازمند مهارت بالا در زبان مادری و زبان مبدا می باشد. ترجمه نوعی یادگیری متقابل در هر دو زبان میباشد. بنابراین تمام سعی من بر این است تا نه تنها کلمات را رمزگشایی کنم بلکه آنها را با توجه به زبان مقصد تغییر دهم تا امانت کلام حفظ شود.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • پزشکی [معمولی]
 • روانشناسی [معمولی]
 • ورزشی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  His wife frequently appeared at the open door. Herfurtive glances in his direction reminded him that themeal bag was almost empty and he should be atwork finishing the chariot, hammering and hewing,polishing and painting, stretching taut the leatherover the wheel rims, preparing it for delivery so hecould collect from his wealthy customer.

  متن ترجمه شده:

  همسرش بارها در آستانه در ظاهر شد. نگاههای هرفورتیو در مسیرش او را به یاد کیسه غذا می انداخت که تقریبا خالی بود و او می بایست در حال اتمام کار ارابه باشد، چکش زدن و بریدن، برق انداختن و رنگ کردن،محکم کشیدن چرم دور لبه چرخها و آماده سازی آن برای تحویل اینگونه او می توانست از مشتری پولدارش کاسبی کند.

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  0x7651B66D = ~z~Look, just take it and get lost, okay? 0x7697AFBD = ~z~Pardon me. After you. 0x254034EA = ~z~We don't stand for that round here. 0x36173665 = ~z~Here. Take it. 0x51816370 = ~z~Don't do it. 0x75435451 = ~z~I got nothing on me. What the hell? 0x83901750 = ~z~Get the hell outta my sight 0xB53D8909 = ~z~Don't make me shoot you over this. 0xC25112C3 = ~z~Come on. Leave off me.

  متن ترجمه شده:

  ببین، فقط اینو بگیر و گمشو ،خب؟ ببخشید. اول شما. اونو اینجا تحمل نمی کنیم بفرما بگیرش این کار رو نکن به من چه. چه کوفتیه؟ از جلوی چشمم گم شو مجبورم نکن بهت شلیک کنم یالا. ولم کن

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -