ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

جک نیکلسون

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

جک نیکلسون

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم صرفا متن

دانشجو ادبیات زبان

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

A leadership belief based on integrity, quality, and service along with a positive attitude, an aptitude for strategic thought and planning, and the ability to adapt quickly to new ideas and situations, allows me to achieve consistent and significant success in the industry I work in.

متن ترجمه شده:

یک باور رهبری مبتنی بر صداقت،شایستگی،و خدمت به همراه نگرشی مثبت،استعدادی برای تفکر استراتژیک و برنامه ریزی،و قابلیت سازگاری سریع با ایده های جدید و شرایط،به من اجازه می دهد که به موفقیت متداوم و چشمگیر در صنعتی که کار می کنم برسم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید