ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

هیوا هرمزی

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

هیوا هرمزی

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

ترجمه متون تخصصی مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، خبر و متون عمومی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

In 2006, there was a conference, “Objective Values, No Values and Subjective Values: The Ethical Bases of Market and State”, held in December 2006 at the Faculty of Economics of Sapienza University of Rome (Italy) organized by the European Center for the Study of Public Choice, which stimulated the preparation of a collection of essays on ethics and economics, which was later published in 2009 under another promising title, “The Economics of Ethics and the Ethics of Economics”.

متن ترجمه شده:

در سال 2006، کنفرانسی با موضوع "ارزشهای عملی، بی ارزشی و ارزشهای فاعلی": مبانی اخلاقی بازار و دولت برگذارشد. این کنفرانس دسامبر 2006 و در دانشکده اقتصاد دانشگاه اسپینازا رم (ایتالیا) و توسط مرکز اروپایی مطالعات انتخاب مردمی صورت پذیرفت. این همایش به آماده سازی مجموعه ای از مقالات در ارتباط با ارزشهای اخلاقی و تجارت پرداخت که بعدها در سال 2009 تحت عنوان امیدوارکننده "اقتصاد اخلاقی و اخلاق اقتصادی" منتشر شد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید