ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سارا محمدپور

  • 1 روز پیش فعال بوده
  • 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سارا محمدپور

  • 1 روز پیش فعال بوده
  • 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه مهندسی عمران

ترجمه تخصصی مقالات تخصصی عمران را انجام می دهم

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

For the stress/strain level considered in this study, there is very limited grain splitting taking place for both the coarse and fine samples. However, chipping of asperities was found for the coarse sand, as indicated by the reduction in grain size and coordination number as loading progresses. This phenomenon is less pronounced for the fine sand, probably owing to the well-graded nature of the soil sample. The translation of grains is less affected by coordination number than rotation.

متن ترجمه شده:

در رابطه با سطح تنش/کرنش لحاظ شده در این بررسی، مقدار ناچیزی شکافتگی دانه در هر دو نمونه سخت و نرم اتفاق می افتد. اما، سنگ شکسته ریز از نمونه ماسه سخت دیده شد همان طوری که در نتیجه کاهش سایز و عدد مختصات دانه بندی در مراحل بارگذاری نشان داده شد. این پدیده کمتر برای ماسه نرم که از ساختار خوب دانه بندی نمونه خاک تشکیل شده ارائه شده است. انتقال دانه ها کمتر از چرخش تحت تأثیر عدد مختصات است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید