ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

faeghe valipour

  • 4 ماه پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

faeghe valipour

  • 4 ماه پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه عمومی زیست شناسی و شیمی

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
مسلط به زبان انگلیسی و ترجمه
(با سابقه ترجمه مقالات مختلف علمی)

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The truth is, far more plants suffer from too much fertilizer than lack of it. Excess fertilizer can burn roots and leaves. When in doubt, use less. How do you know if you've over-fertilized your plant? Look for these symptoms: • Scorched edges or brown spots on leaves • Misshaped leaves • Wilting leaves • White crust on the surface of the potting mix

متن ترجمه شده:

حقیقت این است که گیاهان بسیاری از کود زیاد بیشتر از فقدان آن رنج می برند. کود اضافی می تواند ریشه و برگ ها را بسوزاند. در صورتی که مطمئن نیستید، کمتر استفاده کنید. از کجا می فهمید که بیش از حد از کود استفاده کرده اید؟ به دنبال این نشانه ها باشید: لبه های سوزانده شده یا لکه های قهوه ای در برگ ها برگ های تغییرشکل یافته برگ های پلاسیده پوسته سفید بر روی سطح گلدان

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید