ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

گلناز قائم مقامی

 • 9 دقیقه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

گلناز قائم مقامی

 • 9 دقیقه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.2 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 74 رأی ]
85 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی و ادبیات و زبانشناسی و کامپیوتر

از سال 90 ترجمه را آغاز کردم. از آنجایی که تحصیلات من در رابطه با نرم فزار و مترجمی زبان و زبانشناسی است، و به دلیل علاقه شخصی‌م به کتاب‌ها و مقالات روانشناسی به متون مرتبط با این رشته ها تسلط بیشتری دارم.

85 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The research conducted by Gratton et al (1999) found that there was generally a wide gap between the sort of rhetoric expressed above and reality. Managements may start with good intentions to do some or all of these things but the realization of them –‘theory in use’ – is often very difficult. This arises because of contextual and process problems: other business priorities, short-termism, limited support from line managers, an inadequate infrastructure of supporting processes, lack of resources, resistance to change and lack of trust.

متن ترجمه شده:

گراتن و همکارانش در پژوهشی که در سال 1999 انجام دادند متوجه شدند که به طور کلی میان این نوع الفاظ و واقیت فاصلۀ زیادی وجود دارد. مدیران ممکن است با نیت خوبی شروع کنند و بخشی یا تمام این کارها را انجام دهند اما اغلب درک آنها بسیار دشوار است - نظریه‌ای که به کار می‌برند. این موضوع ناشی از وجود مسائل زمینه‌ای و فرآیندی مانند این موارد است: اولویت‌های تجاری دیگر، کوتاه‌مدت گرایی، پشتیبانی محدود از مدیران هر بخش، زیرساخت نامناسب فرآیندهای پشتیبانی، کمبود منابع، مقاومت در برابر تغییر و عدم اطمینان و اعتماد.

متن اصلی:

And if you wanted to know the average age, you could easily compute another descriptive statistic that identifies this number (that one’s called the mean). Both of these simple descriptive statistics are used to describe data. They do a fine job allowing us to represent the characteristics of a large collection of data such as the 22 cases in our example.

متن ترجمه شده:

و اگر بخواهید میانگین سن را بدانید، خیلی راحت میتوانید با محاسبۀ یک آمار توصیفی دیگر آن را مشخص کنید ( این همان عددی است که به آن میانگین میگویند). هر دوی این آمارهای توصیفی ساده برای توصیف داده ها به کار میروند. با به کار گرفتن آنها میتوانیم مشخصات و ویژگی های مجموعه داده های بزرگ را نمایش دهیم. مجموعه هایی مانند مجموعۀ 22 موردی که در مثال آوردیم.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 65%
راضی 28%
متوسط 7%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.7 از 10
تحویل به موقع
8.8 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.4 از 10
ناهید عقلی
1400/03/29
 • تخصصی-مالی - حسابداری
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
5 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
ناهید عقلی
1400/03/26
 • تخصصی-مالی - حسابداری
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید