ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مهدی حیدری

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی حیدری

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 246 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.3 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از4 رأی ]
390 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

پژوهشگر آزاد و مترجم

پژوهشگر، و دیلماج در زمینه های علوم شناختی، آینده پژوهی، فلسفه، علم، مهندسی و .... کارشناس ارشد فیزیک و کامپیوتر. در جستجوی چیستی و چرایی و چگونگی همراه شما خواهم بود

390 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

mplementing corporate entrepreneurial (CE) strategies is a panacea for established firms achieving high performance and gaining sustained competitive advantage in a fast-changing business environment. This paper investigates the effects of CE strategy on firm performance at both overall and individual sub-category (investing in R&D, brand equity, organisational capital and human capital) levels with Chinese listed companies over the period 2010 to 2018. The empirical results indicate two points. (1) Adopting CE strategies has a positive effect on firm performance

متن ترجمه شده:

اجرای استراتژی های کارآفرینی سازمانی (CE) برای شرکت های مستقر به منزله اکسیر دستیابی به بهره‌وری بالا و کسب مزیت رقابتی پایدار در فضای کسب‌وکار به سرعت در حال تغییر است. در این مقاله، آثار استراتژی کارآفرینی سازمانی بر بهره‌وری شرکت در سطح هر دو زیرشاخه کلی و فردی (سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارزش برند، سرمایه سازمانی و سرمایه انسانی) در شرکت های بورسی چینی در بازه زمانی 2010 تا 2018 بررسی شده است. نتایج تجربی به دو نکته اشاره دارد. (1) پذیرش استراتژی های CE بر بهره‌وری شرکت تأثیر مثبت دارد.

متن اصلی:

The strongest level of correlation observed is 54.9%, which is between ROA and ROE. The correlation coefficients of ROA and ROE with TDR are significantly positive, 17.5% and 5.5% respectively. These results indicate that leverage is positively correlated to a firm’s financial performance. However, firm performance based on the market measure of stock price is negatively correlated to TDR at − 15.3%. We also checked for correlations between performance measures and capital structure before and after IFRS adoption.

متن ترجمه شده:

قوی‌ترین سطح همبستگی بین بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده سهام (ROE) مشاهده می‌شود که برابر با 54.9% است. ضرایب همبستگی ROA و ROE با نسبت کل بدهی (TDR) به‌طور معنی‌دار مثبت بوده و به ترتیب برابر 17.5% و 5.5% است. این نتایج نشان می‌دهد که اهرم با عملکرد مالی شرکت همبستگی مثبت دارد. اما عملکرد شرکت براساس معیار بازار قیمت سهام با TDR همبستگی منفی به مقدار 15.3%- دارد. همچنین همبستگی بین معیارهای عملکرد و ساختار سرمایه قبل و بعد از پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را نیز بررسی کردیم.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 56%
راضی 36%
متوسط 7%
ناراضی 2%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.7 از 10
تحویل به موقع
9.3 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.9 از 10
فاطمه یعقوبی
1400/03/26
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
مهدی محمدی
1400/03/25
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

بسیار مترجم توانمند و قابل اعتماد برای سفارش های با اهمیت بالا.

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-نظامی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن

ترجمه‌ی خوب و روان

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید