مصطفی رجبی ابقاء

مصطفی رجبی ابقاء

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مصطفی رجبی ابقاء

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای فیزیک ، اپتیک و لیزر

دکترای فیزیک

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]
  • علم فیزیک [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -