سید مرتضی طباطبایی

سید مرتضی طباطبایی [ کد 72460 ]

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سید مرتضی طباطبایی [ کد 72460 ]

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای بین زبان های فارسی، عربی و انگلیسی در زمینۀ ادبیّات و علوم انسانی.

به نام خدا.
این جانب سیّد مرتضی طباطبایی، در حال حاضر در مقطع دکترای رشتۀ زبان و ادبیّات عرب در دانشگاه لرستان مشغول به تحصیل هستم. موضوع رسالۀ کارشناسی ارشد بنده در دانشگاه اصفهان، به طور تخصّصی به ترجمۀ داستان کوتاه مربوط است و همچنین حدّاقل 5 سال سابقۀ کار حرفه ای و توأم با تعهّد کاری در دارالترجمۀ خود واقع در شهرستان شهرضا دارم و در این مدّت، مقاله های علمی - پژوهشی بسیاری در رشته های مختلف مانند ادبیّات فارسی، روانشناسی، زیست شناسی، صنایع غذایی و غیره بین زبان های فارسی و انگلیسی ترجمه کرده ام امّا هم اکنون انگیزۀ این جانب از همکاری با سایت محترم ترنسیس، قبول کارهای متمرکز و تخصّصی در حوزۀ علوم انسانی از سراسر کشور است. سپاسگزارم.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -