پرستو طهماسبی

پرستو طهماسبی

4 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پرستو طهماسبی

4 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

سابقه همکاری با انتشارات جنگل، دانشجوی ادبیات انگلیسی( مقطع کارشناسی ارشد)

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • گردشگری [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  . The simple truth was that there was no way that Timothy could have had any other father than Stephen. Isobel was not content with this statement of the truth; instead she carried on, as if riding the crest of a wave, “You see,” she went on, “we have never really liked you, Jane, you do not fit into our family.” Later she apologized for her outburst, but from my point of view it was too late.

  متن ترجمه شده:

  حقیقت ساده این بود که تیموسی امکان نداشت پدر دیگری جز استفن داشته باشد. ازابل با این حقیقت کنار نمی آمد، در عوض ادامه داد، انگار که بر تاج موجی سوار باشد، " می دونی،" ادامه داد، " ما هیچوقت از تو خوشمان نیامد، جین، تو هیچوقت جایی در خانواده ما نداشتی." بعد ها ا بخاطر از کوره در رفتنش عذرخواهی کرد، ولی از دید من دیگر خیلی دیر بود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -