ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

پوریا پورباقری

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پوریا پورباقری

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
2 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم عمومی

دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه گیلان.

2 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

To bring out a natural and calming hue, it’s advisable to use natural light whilst shooting babies. Use the natural light seeping in through the windows, preferably during mornings and late evenings. Let the light wash over the baby’s face at a 45-degree angle, this makes for a good rule of thumb. Avoid shooting during the afternoon, as the sun rays will be too strong at that time and can hurt the baby’s skin.

متن ترجمه شده:

برای به دست آوردن رنگ طبیعی و آرام، توصیه می شود در هنگام عکاسی از نوزادان از نور طبیعی استفاده کنید. از نور طبیعی ای که از پنجره می‌تابد استفاده کنید، ترجیحا در هنگام صبح و اواخر عصر. اجازه دهید که نور روی صورت کودک با زاویه 45 درجه تابیده شود، تجربه ثابت کرده این امر نتیجه خوبی می‌دهد. از عکاسی در هنگام بعد از ظهر خود داری کنید، چرا که اشعه خورشید در آن زمان بسیار قوی خواهد بود و می تواند به پوست کودک آسیب برساند.

متن اصلی:

Pigeon Lice, Mites and Flies External parasites, such as lice, mites and flies are a real bother to your pet pigeon. These annoying pests not only bite and irritate your pigeon but they can also cause more serious damage. A scaly appearance to the unfeathered areas of your pigeon, tiny holes in the feather shafts and itchy birds are all signs of external parasites

متن ترجمه شده:

آفت های خارجی مانند شپش ها، انگل ها و مگس ها برای کبوتر های خانگی شما بسیار آزاردهنده هستند. این آفات مزاحم نه تنها کبوتر شما را نیش می زنند بلکه می‌توانند باعث آسیب جدی هم شوند. ظاهر پولک دار در نواحی بی پر کبوتر، سوراخ های کوچک در ستون پر و پرنده های خارش دار، همگی نشانه هایی از آفت های خارجی هستند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید