ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

صدرا صمدی

 • 7 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

صدرا صمدی

 • 7 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 88 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از4 رأی ]
197 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه‌ای متون حقوقی و قراردادها

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل از دانشگاه لینه‌ در سوئد
و فارغ‌التحصیل کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران

مترجم و مؤلف متون حقوقی و قراردادی دوزبانه

197 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

از منظر ACT آسیبشناسی روانی نتیجه درگیرشدن افراد در محتوای افکار (همجوشی:چیزهای بدی که من درباره خودم فکر میکنم درست است) و به دنبال آن تلاش برای اجتناب از تجربه¬های ناخوشایند درونی است که منجر به انعطاف ناپذیری روانشناختی و انحراف از مسیر ارزشها میشود. از میان درمانهای روانشناختی درمان شناختی ـ رفتاری که شامل مواجهه و جلوگیری از پاسخ میشود بعنوان خط اول درمان OCD نوجوان معرفی شده است.

متن ترجمه شده:

From the perspective of ACT (Acceptance and Commitment Therapy), mental disorders are the result of the one's involvement with one's content of thoughts (fusion: bad things that I think about myself are correct), and then one's attempt to avoid the unpleasant experiences which lead to psychological inflexibility and deviation from the norm values. Among the various kinds of psychological treatments, cognitive-behavioral therapy has been introduced as the first line of treatment for teenagers diagnosed with Obsessive-compulsive disorder (OCD).

متن اصلی:

در دیدگاه شناختی-رفتاری تجزیه و تحلیل های نادرست و غیر منطقی در مورد تن انگاره تاکید دارد و اصلاح آن را از طریق بازسازی شناختی ممکن می داند. و اعتقاد بر این است که احساس های منفی از این طریق حاصل می شوند. از سوی دیگر با ظهور موج سوم درمان های رفتاری و تکامل مدل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، دیدگاه های جدیدتر و مفصل تری در خصوص تن انگاره ارائه شده است

متن ترجمه شده:

In the cognitive-behavioral approach, emphasis is placed on irrational and inappropriate analyzes of self-image, the possibility of its correction through cognitive reconstruction. And it is believed that negative feelings are acquired in this way. On the other hand, with the advent of the Third Wave of Behavioral Therapies and the evolution of a treatment model based on acceptance and commitment, newer and more detailed insights on the concept of self-image are being presented.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 65%
راضی 32%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 75%
راضی 25%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
9.8 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.1 از 10
سایت ترنسیس
1396/10/21
 • عمومی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
8 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
1396/10/24
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-حقوق
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن

ترجمه‌ی دقیق، روان و خوب.

راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-فلسفه
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید