شیوا شیعه زاده

شیوا شیعه زاده [ کد 38991 ]

30 روز پیش فعال بوده | 4 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شیوا شیعه زاده [ کد 38991 ]

30 روز پیش فعال بوده | 4 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان [ از 174 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.2 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 10 رأی ]

مترجم زبان در کلیه زمینه های تخصصی

سال ها کار در زمینه مترجمی زبان

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • مدیریت
 • مهندسی کامپیوتر
 • مجموعه مهندسی برق
 • قرارداد و اسناد تجاری
 • روانشناسی
 • گردشگری
 • علم شیمی
 • جامعه شناسی و علوم اجتماعی
 • سیاسی و روابط بین الملل
 • اقتصاد
 • ورزشی

نمونه‌کار های انجام شده

 • روانشناسی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Another great way of assessing EQ is by using an EQ appraisal. An example of an EI/EQ appraisal is the EI-appraisal featured in Emotional Intelligence 2.0, the best-selling work. This appraisal was created in the year 2001 by Dr. Jean Greaves and Dr. Travis Bradberry. It might be administered as a booklet or any online form. Based on Goleman’s four-factor taxonomy, the EQ appraisal is a common skill-based assessment. According to David Goleman, Emotional intelligence consists of these four components: Social awareness, self-awareness relationship management, and self-management. This emotional intelligence appraisal not only encompasses 28 elements; it is also performance based. It is devised to assess behaviors linked to emotional intelligence skills. The assessment is going to give you an overall Emotional Intelligence score, and a score on each of the four components of emotional intelligence. Research on EQ appraisal established that the Cronbach alpha ratings of 0.81 and 0.91. Nonetheless, a positive non-significant correlation between the Mayer-Salovey EI tests, a popular EI test, and the appraisal was found. As you progress with the book, you are going to learn more about MSCEIT. For introductory purposes, the MSCEIT is a popular ability model of emotional intelligence. Researchers suggest that there is a distinction between the EI appraisal and the constructs measured by MSCEIT. The difference in these two models was due to the fact that EI Appraisals are based on the mixed model of EQ by Daniel Goleman while MSCEIT happens to be an ability-based model. Researchers and scientists claim that scores from the EI appraisal were a great predictor of job performance in comparison to the results from the MSCEIT. Moreover, it also takes a fifth of the overall time span to dispense. EI 2.0 Test Under this segment of the book, we will focus on the popular Mayor-Caruso-Salovey EI test, V 2.0 also known as (MSCEIT V. 2.0). A 141 scale, the MSCEIT measures the four components of emotional intelligence, with each of the components reflecting on a specific set of skills; using emotions to enable the comprehension of emotions as well as the placing of emotions and thoughts under control. Each of the four components is measured in the test using two tasks: Branch One: Picture tasks and faces, recognition of emotions Branch Two: Facilitate thought: facilitation tasks and sensations. Branch Three: Understand emotions: changes tasks and blends Branch four: Management of emotions: emotional relationships and emotional management of tasks. Each of the tasks is then measured by a group of individuals’ items that make an item parcel or a single, discrete item. The item parcels are collections of items that are related. For instance, face tasks are made up of four-item parcels, with each of the parcels containing five replies. There are certain items that require only one reaction per stimulus. These items are free standing and discrete. Across all the eight tasks, the replies needed will take a number of forms. This test was created in this manner so that scores across all the reaction methods may be generalized, and reduce the correlated error of measurement. Therefore, there are certain tasks that make use of a 5-point scale of rating, while there are others which will need a multiple-choice answer. Let us go a little bit deeper…. Faces tasks consist of 4 item parcels, with each of the item parcels requiring five responses. In the face’s tasks, the participant will be presented with a collection of faces. They will be needed to respond with the exact emotions that they believe are portrayed on the face. Pictures tasks are made up of 6 parcels each requiring five responses. It is much similar to the first task. However, the target stimuli are landscapes and abstract designs. To answer, the participant should select from several cartoons' faces to show their response and specific emotions that they get from the designs. Sensations tasks: Sensations tasks are made up of 5 parcels. Each of the parcels has three responses. The participant is expected to match the sensations, which the emotions generated.

  متن ترجمه شده:

  یکی دیگر از راه¬های مناسب برای ارزیابی هوش هیجانی (EQ)، استفاده از مدل¬های مختلف سنجش هوش هیجانی است، که از جمله نمونه¬های آن می¬توان به سنجش هوش عاطفی (EI) با کمک مدل Emotional Intelligence 2.0 که در سال 2001 توسط دکتر جین گریوز (Jean Greaves) و دکتر تراویس بردبری (Travis Bradberry) ایجاد شد، اشاره کرد. این مدل را می¬توان همچون یک کتابچه یا هر نوع فرم آنلاین دیگر مورد استفاده قرار داد. سنجش هوش هیجانی، مبتنی بر طبقه¬بندی چهار عاملی گولمن (Goleman)، و نوعی ارزیابی مهارت¬محوراست. به گفتۀ دیوید گولمن، هوش هیجانی دارای چهار مؤلفه است: آگاهی اجتماعی، خود آگاهی، مدیریت روابط، و مدیریت خود. سنجش هوش هیجانی نه تنها 28 عنصر مختلف را شامل می¬شود، که می¬توان آن را عملکرد محور نیز در نظر گرفت، که بکارگیری این ویژگی جهت ارزیابی رفتارهای مرتبط با مهارت¬های هوش هیجانی صورت گرفته است. با کمک این نوع سنجش، نمرۀ کلی هوش هیجانی و همچنین نمرات هریک از چهار مؤلفۀ تشکیل دهندۀ آن بدست می¬آید. در تحقیقات انجام شده دربارۀ سنجش هوش هیجانی، آلفای کرونباخ 0.81 و 0.91 بدست آمده، اما با این وجود همبستگی مثبت و غیرمعنی¬داری میان آزمون¬های هوش عاطفی مایر-سالووی (Mayer-Salovey) بعنوان یکی از محبوب¬ترین آزمون¬ها در این زمینه، و سنجش هوش هیجانی مشاهده شده است. در ادامۀ کتاب، اطلاعات بیشتری دربارۀ MSCEIT ارائه خواهد شد. در اینجا صرفاً به ذکر این نکته اکتفا می¬کنیم که MSCEIT یکی از محبوب¬ترین مدل¬های کاربردی جهت سنجش هوش هیجانی است. به گفتۀ محققان، میان سنجش هوش عاطفی و سازه¬های اندازه¬گیری شده توسط مدل MSCEIT تمایز وجود دارد. تفاوت این دو مدل به این دلیل است که سنجش هوش عاطفی براساس مدل ترکیبی هوش هیجانی دانیل گولمن به انجام رسیده، اما مدل MSCEIT مدلی توانایی محور است. به ادعای محققان و دانشمندان، نمرات بدست آمده از سنجش هوش عاطفی، در قیاس با نتایج حاصل از MSCEIT، پیش-بینی کنندۀ قدرتمندتری از عملکرد شغلی خواهد بود. علاوه بر این، زمان مورد نیاز برای انجام این سنجش، یک-پنجم مدل MSCEIT است. آزمون EI 2.0 در این بخش از کتاب بر مدل محبوب مایر-کاروسو-سالووی 2.0 (Mayor-Caruso-Salovey) جهت سنجش هوش هیجانی که با نام MSCEIT V.2.0 نامیده می¬شود مرکز خواهیم کرد. این مدل دارای 141 مقیاس بوده و در آن چهار مؤلفۀ هوش هیجانی مورد سنجش قرار می¬گیرد. هریک از این مؤلفه¬ها مجموعۀ معینی از مهارت¬ها را بازتاب داده، و برای درک و تحت کنترل قراردادن احساسات و افکار، از آنها استفاده می¬شود. این مؤلفه¬های چهارگانه از روش¬های مختلفی آزمون می¬شوند: شاخۀ نخست: تصاویر و چهره¬ها، شناخت احساسات. شاخۀ دوم: تسهیل¬سازی و درک حواس. شاخۀ سوم: درک احساسات: تغییر و ترکیب فعالیت¬های گفته شده. شاخۀ چهارم: مدیریت احساسات، و بررسی روابط میان فعالیت¬ها. در ادامه، هریک از این فعالیت¬ها با توجه به گروهی از آیتم¬ها سنجش شده و یک آیتم منفرد یا مجزا را بوجود می¬آورند. هریک از این آیتم¬ها مجموعه¬ای از آیتم¬های مرتبط به شمار می¬آیند. بعنوان مثال، شناخت چهره از چهار آیتم مختلف تشکیل می-شود، که هریک از آنها شامل پنج پاسخ هستند. آیتم¬های خاصی هستند که برای هر محرک تنها به یک واکنش نیاز دارند، که آنها را آزاد یا گسسته در نظر می¬گیریم. در تمامی فعالیت¬های گفته شده، پاسخ¬های مورد نیاز فرم-های مختلفی خواهند داشت. ترتیبات این آزمون به این دلیل ایجاد شده تا امتیازات بدست آمده از تمامی روش-های واکنش قابل تعمیم بوده و خطای اندازه¬گیری کاهش یابد. از این رو، در برخی از فعالیت¬های خاص از مقیاس رتبه¬بندی 5 نقطه¬ای استفاده می¬شود، اما برخی فعالیت¬های دیگر نیازمند پاسخ¬های چند گزینه¬ای هستند. بیایید کمی عمیق¬تر به این مسئله نگاه کنیم... فعالیت¬های شناخت چهره دارای 4 مجموعه آیتم هستند، و هریک از آنها به پنج پاسخ نیاز دارند. در این فعالیت¬ها، مجموعه¬ای از چهره¬ها به شرکت کنندگان ارائه شده، و از آنها خواسته می¬شود با همان احساساتی که معتقدند روی چهره به تصویر کشیده شده واکنش نشان دهند. فعالیت شناخت تصاویر نیز از 6 مجموعه تشکیل شده که هریک نیازمند 5 پاسخ هستند، درست مانند فعالیت قبل. با این حال، محرک¬های هدف در اینجا مناظر و طرح¬های انتزاعی هستند. شرکت کننده برای پاسخ¬دهی بایستی از میان چند چهرۀ کارتونی یکی را انتخاب کند و واکنش و احساس خاصی که از طراحی¬ها دریافت می¬کند را به کمک آن نمایش دهد. فعالیت¬های مبتنی بر احساسات: این فعالیت¬ها از 5 مجموعه آیتم تشکیل می¬شوند که هریک از آنها نیازمند سه پاسخ هستند. از شرکت کننده انتظار می¬رود احساسات مرتبط با حس به نمایش گذاشته را به آن وصل کنند.

 • مهندسی کامپیوتر
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  نمونه در فایل ارسالی هست شما ادامشو ترجمه کنید

  متن ترجمه شده:

  با سلام. من دو پاراگراف اول رو ترجمه کردم چون دقیقاً متوجه نشدم کجا رو باید ترجمه میکردم و تازه بعدش متوجه شدم خودتون اونا رو ترجمه کردین. با این حال بعنوان نمونه براتون میفرستم: دیتر بررسی کلی اوزون مجموعه‌ای کلی از ابزارهای دیتر در اختیارتون می‌ذاره که به شما کمک می‌کنه صدای با کیفیتی را برای فرمت‌های مختلف آماده کنین. توی پنل دیتر، الگوریتم دیتر و همینطور iZotope MBIT وجود داره، و همینطور مجموعۀ فوق‌العاده‌ای از شاخص‌ها، که به شما امکان ارائۀ نمایی کامل از فرآیند تبدیل (convert) رو میده. کار با دیتر با کلیک روی دیتر در پنل ورودی/خروجی پلاگین اصلی، اپلیکیشن و همینطور پلاگین ماکسیمایزر میتونین وارد پنل مربوطه‌اش بشین. همینطور با کمک دکمۀ پاور که سمت چپ کلید دیتر قرار گرفته میتونین اون رو فعال یا غیرفعال کنین.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 80%
راضی 17%
متوسط 2%
ناراضی 1%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 80%
راضی 10%
متوسط 0%
ناراضی 10%
 • کیفیت ترجمه
  9.2 از 10
  تحویل به موقع
  9.6 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.3 از 10
  پدرام کریمی 1401/12/06
  عنوان سفارش:ترجمه متن فلسفه - 117653
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | فلسفه | دو ستاره

  با اینکه متن دشواری بود بسیار متعهدانه و با دقت در زمان کوتاه مدنظر پروژه رو انجام دادن.

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  . برهانی 1401/09/23
  عنوان سفارش:scot
  ترجمه کتاب | انگلیسی به فارسی | جامعه شناسی و علوم اجتماعی | سه ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10