ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

usof sohrabi

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 1 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

usof sohrabi

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 1 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.7 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 45 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.9 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از7 رأی ]
65 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی دانشگاه شیراز هستم و به مدت پنج سال به مترجمی مشغولم. علاوه بر رشته ی خودم به چند رشته ی دیگه هم تسلط دارم.
چندین مقاله تخصصی ترجمه کردم که برخی از آنها در دانشگاه های معتبر کشور بعنوان مقاله ی کنفرانسی پذیرش شده.

65 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

These workshops can easily be found at the website for the American Association of Sexuality Educators, Counselors, and Therapists (AASECT). The ability to discuss sex in a natural, open way is the most essential skill in giving clients permission to share their sexual concerns.

متن ترجمه شده:

می‌توان به راحتی از طریق وب‌سایت های مخصوص به اتحادیه ی آموزش دهندگان مسائل جنسی در آمریکا، مشاوران و درمانگران این حوزه (AASECT)، به چنین کارگاه های آموزشی‌ای دست پیدا کرد. امکان بحث در مورد رابطه‌ی جنسی با رویکردی طبیعی و آزاد، مهمترین مهارتی است که به فرد اجازه‌ی به اشتراک گذاشتن دغدغه‌های جنسی خود را می‌دهد.

متن اصلی:

The strongest level of correlation observed is 54.9%, which is between ROA and ROE. The correlation coefficients of ROA and ROE with TDR are significantly positive, 17.5% and 5.5% respectively. These results indicate that leverage is positively correlated to a firm’s financial performance. However, firm performance based on the market measure of stock price is negatively correlated to TDR at − 15.3%. We also checked for correlations between performance measures and capital structure before and after IFRS adoption.

متن ترجمه شده:

قوی‌ترین میزان همبستگی مشاهده شده ۵۴/۹٪ است که میان ROA و ROE برقرار است. ضرایب همبستگی ROA و ROE نسبت به TDR، مقدار مثبتی بوده و به ترتیب ۱۷/۵٪ و ۵/۵٪ هستند.این نتایج نشانگر این موضوع هستند که نسبت بدهی به دارایی خالص، به عملکرد اقتصادی یک بنگاه اقتصادی بستگی دارد. بااین‌وجود، عملکرد اقتصادی مبتنی بر میزان ارزش سهام یک بنگاه نیز با TDR ۱۵/۳٪، رابطه ی منفی دارد. ما همچنین قبل و بعد از بکارگیری IFRS، ارتباط میان نحوه ی عملکرد و ساختار سرمایه را نیز مورد بررسی قرار دادیم.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 78%
راضی 22%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 57%
راضی 29%
متوسط 14%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.3 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.6 از 10
امیر کرندی اردکانی
1400/01/07
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
نیلوفر حسامی
1399/11/24
 • تخصصی-ورزشی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-داستان و رمان
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید