ساناز رضازاده

ساناز رضازاده

4 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساناز رضازاده

4 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم مطالب عمومی

مترجم انگلیسی به فارسی مطالب عمومی، روانشناسی، اجتماعی, حقوق

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • پزشکی [معمولی]
 • ادبیات و زبان شناسی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The Retargeting Campaign At this stage, a prospecting campaign can turn into one that retargets users who you’ve engaged with but who neglected to take further action. Retargeting is about identifying users who showed interest in your product or service on social media and gently circling back to them to see if you can engage them in a way that gets them to engage on a deeper level.

  متن ترجمه شده:

  کمپین بازپرداخت در این مرحله ، یک کمپین آینده نگری می تواند به کمپینی تبدیل شود که کاربرانی را که با آنها سروکار داشته اید اما از انجام اقدامات بعدی غفلت کرده اند را تعیین می کند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -