دسته: با مترجمین

با مترجمین

12 نکته مهم در شغل مترجمی (بخش اول)

هیچ مترجمی از یادگیری روش های جدید ترجمه که سبب بهبود کیفیت کار می شود بی نیاز نیست. پیشه مترجمی هم به مانند مشاغل دیگر به گونه ایست که افراد شاغل در آن با گذشت زمان و کسب تجربه می توانند به پیشرفت دست یابند، روندی که مطلقا پایان پذیر نبوده و مترجمان ضرورتا برای […]