ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Marjan Ramzani

 • 12 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Marjan Ramzani

 • 12 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 63 رأی ]
امتیاز ترنسیس
7.7 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
113 ترجمه موفق
4 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای

سابقه ترجمه ده ها مقاله در زمینه های علمی و پزشکی

113 ترجمه موفق
4 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The unwanted dgradation, the necessity of frequent cleaning which eventually would result in high treatment cost, and often process failure. Bacteria, fungi, and eposition/growth of microorganisms on or within the membrane surface results in biofouling of the membrane. Generally, any fouling resulting from microbial colonization and biofilm formation is considered biofouling. Very few organisms present in the feed water can lead to significant biofouling of the membrane. Even membranes using pre-treated influent with substantial removal of microbe is susceptible to significant biofouling [14, 15].

متن ترجمه شده:

تخریب ناخواسته، ضرورت تمیز کردن مکرر که در نهایت منجر به هزینه بالای درمان می شود و اغلب خرابی در فرآیند. باکتری ها، قارچ ها، و قرارگیری / رشد میکروارگانیسم ها در سطح غشا یا درون آن منجر به تخریب زیستی غشا می شود.به طور کلی، هرگونه تخریب حاصل از کلونیزاسیون میکروبی و تشکیل بیوفیلم، تخریب زیستی محسوب می شود. تعداد بسیار کمی از ارگانیسم های موجود در آب مصرفی در تغذیه، می تواند منجر به تخریب زیستی قابل ملاحظه ای در غشا شود. حتی غشاهایی که در آنها از قبل با موادی که به درون آنها وارد شده، میکروب ها به طور قابل توجهی از بین رفته اند نیز نسبت به تخریب زیستی قابل توجه حساس هستند (14و 15).

متن اصلی:

Weight loss surgery (WLS), includes sleeve gastrectomy (SG), Roux-en-Y gastric bypass (RYGB), and biliopancreatic diversion with duodenal switch. The quality of a protein can be assessed using the “protein digestibility-corrected amino acid score” (PDCAA score) which reflects the relative adequacy of the nine indispensable or essential amino acids. The preferred form of calcium supplementation is calcium citrate (as opposed to calcium carbonate) since absorption is superior in the less acidic environment that results from gastric resection or bypass.

متن ترجمه شده:

جراحی کاهش وزن (WLS)، شامل گاسترکتومی اسلیو (SG)، بای پس معده (Roux-en-Y (RYGB و انحراف بیلیوپانکراتیک با سوییچ کردن به دوازدهه می شود. کیفیت یک پروتئین را می توان با استفاده از "امتیاز تصحیح شده اسیدآمینه بر حسب قابلیت هضم پروتئین" (امتیاز PDCAAS) ارزیابی کرد که نشان دهنده کفایت نسبی نه اسید آمینه ضروری یا اساسی است. فرم ترجیحی مکمل کلسیم، کلسیم سیترات است (در مقایسه با کلسیم کربنات) زیرا جذب آن در محیط با اسیدیته کمتر، که در نتیجه برداشت یا بای پس معده رخ می دهد، بیشتر است.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 68%
راضی 30%
متوسط 2%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 0%
متوسط 50%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.4 از 10
تحویل به موقع
9.6 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.2 از 10
rasam d
1399/11/01
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
محمدباقر ابراهيم حبيبي
1399/11/01
 • تخصصی-محیط زیست و منابع طبیعی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7.5 از 10
تحویل به موقع
8.5 از 10
رعایت اصول نگارشی
7.5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
7 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

ترجمه به صورت ضعیف و ماشینی ارائه شده

متوسط
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
با ما گفتگو کنید