ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مهدی ابراهیمی

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی ابراهیمی

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

-کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی (وزارت علوم-دانشگاه یزد)

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

To bring out a natural and calming hue, it’s advisable to use natural light whilst shooting babies. Use the natural light seeping in through the windows, preferably during mornings and late evenings. Let the light wash over the baby’s face at a 45-degree angle, this makes for a good rule of thumb. Avoid shooting during the afternoon, as the sun rays will be too strong at that time and can hurt the baby’s skin.

متن ترجمه شده:

برای ایجاد یک نور طبیعی و آرامش بخش در زمان عکاسی از نوزاد پیشنهاد می شود از نور طبیعی استفاده کنید. از عبور پرتوهای نور از پنجره ها به خصوص در صبح بهره بگیرید.

متن اصلی:

So, your company is ready to expand overseas. Basically, you have two choices: create an in-house team or outsource to a firm that specializes in translation. But which option is best for your company? Before you sign up for something you regret, take a look at the pros and cons of both before making your decision.

متن ترجمه شده:

بنابراین،شرکت شما آماده است که در خارج از کشور توسعه پیدا کند.اساسا شما دو انتخاب دارید:یک تیم داخلی تشکیل دهید یا از شرکت های خارجی که در ترجمه تخصص دارند استفاده کنید.اما کدام یک از گزینه ها برای شرکت شما بهتر است؟قبل از اینکه چیزی را که پشیمان می شوید امضا کنید و قبل از اینکه تصمیمی بگیرید,نگاهی به مزیت ها و معایب هر دو مورد داشته باشید.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید