نازنین برادران

نازنین برادران [ کد 66126 ]

9 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نازنین برادران [ کد 66126 ]

9 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان [ از 7 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.3 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 4 رأی ]

مترجم حرفه ای در زمینه علوم پایه

کارشناس ارشد علوم زمین و علاقه مند به زبان انگلیسی و ترجمه متون انگلیسی تخصصی

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • مواد و متالورژی
 • زمین شناسی و معدن
 • نفت، گاز و پتروشیمی
 • علم شیمی

نمونه‌کار های انجام شده

 • نفت، گاز و پتروشیمی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  لطفا ترجمه فنی انجام بشه

  متن ترجمه شده:

  3) Open the product nitrogen vent valve FCV104A and nitrogen flow is controlled at 50% of normal production, to regulate the pressure of the rectification column. 4) After the pressure of the rectification column is stable, put valve PCV5A into automatic operating and control the pressure of the condenser-evaporator at ~4.4barg. After that, the expander can be started-up to cool the equipment inside the cold box. The detailed procedure can be found as follow. Starting-up of the expander 1) Prepare for the starting-up of the expander according to "Expander Operational Manual" and supply the qualified seal gas and bearing gas. At first, check the seal gas, oil pressure and oil temperature of expander to make sure they are according with starting-up requirements. Put in the interlock function of the expanders when the expanders are started up. 2) Before starting up the expander, the temperature in the rectification column is at normal temperature, so part of the input air should be vented by the BOV (blow-off valve) of the air compressor. Gradually turn down the blow-off valve with the decreasing of the temperature in rectification column. 3) شیر تغذیه نیتروژن محصول، یعنی FCV104A، را باز کنید و جریان نیتروژن، به منظور تنظیم فشار ستون یکسوساز، در 50% مقدار معمول کنترل شده است. 4) پس از اینکه فشار ستون یکسوساز پایدار شد، شیر PCV5A را روی عملکرد خودکار بگذارید و فشار کندانسور – اواپراتور (تبخیر کننده) را در حدود 4.4 بارگ کنترل کنید. پس از آن، اکسپندر می¬تواند شروع به کار کرده و تجهیزات داخلی جعبه سرد را خنک نماید. فرآیند کامل در زیر تشریح شده است: 2.7.4.3 آغاز به کار اکسپندر 1) برای آغاز به کار اکسپندر براساس «دستورالعمل اجرایی اکسپندر» آماده شوید و گاز آب بندی کننده و نیز گاز بلبرینگی مناسب را تهیه کنید. در ابتدا، گاز آب بندی کننده، فشار روغن و دمای روغن را بررسی کنید و مطمئن شوید که مطابق با الزامات آغاز به کار اکسپندر هستند. در زمانی که اکسپندرها آغاز به کار کرده اند آن¬ها را در وضعیت اینترلاک قرار دهید. 2) پیش از شروع به کار اکسپندر، دما درون ستون یکسوساز، در حد دمای نرمال است، در نتیجه بخشی از هوای ورودی باید توسط BOV (شیر تخلیه) کمپرسور هوا تهویه شود. به تدریج با کاهش دمای ستون یکسوساز، شیر تخلیه را ببنید.

 • ورزشی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Halve-it Rules: To start the game select any six numbers scoring number that feature on the dartboard. These can be single numbers i.e. 20,19,18,17, Double 17, Double 9, Treble 7, Triple 11, Bullesye or Outer-Bullseye or as in the example below the Bullseye and Outer-Bullseye can be used as one scoring area. Write the selected numbers / scoring segments in a column adding a further line ‘Total’ at the bottom. Now add a further columns, one each, to represent each player. An example is shown below. It is probably best you draw out a grid as this will help when it comes to scoring the game. The player throwing first must aim at first listed number in this example ‘20’ for each dart hitting SINGLE 20 he scores that amount, for example: if the player throws triple 20, 20, 20 he scores 40 points and this amount is placed in throw 1 under the players name. Player two then has their shot and so on. In the next round the players throw for the next number / target list, in this example Single 15. However, if player fails to hit and score anything on 15 then the score they have accumulated is halved. If the player scores 15 the score achieved is added to the score in the first round and written next to throw two (Single 15). After all players have thrown the six selected numbers, the player with the highest score left is the winner. Tennis Tennis is played by 2 players (although 4 could be involved as pairs). The following describes a game that should take about 25 minutes “(A)”. The longer game “(B)” can take 55 minutes or more. The object of the game (A) To win a “Set” - the best of 6 service games. If the service game score reaches 3 - 3 then the ‘Set Tiebreak’ is played. (B) To win a “Set” - the first to 6 service games, provided the winning margin is at least 2 service games (i.e. 6 - 4 or 7 - 5). If the service game score reaches 6 - 6 then the ‘Set Tiebreak’ is played. The Play Each player throws a dart at the bullseye. The closest throws first and is the “server” for the first game (as well as the ‘Set Tiebreak’ if there is one). On a whiteboard, write the players’ names as headings and leave a space underneath for “Score”, “Games” and “Tiebreak” (if you put a mark by the name who is currently “serving” it helps the memory!). On an electric scoreboard, use it as you would for a normal straight-in-double-out game with a tally of (A) 91, which is 15+30+40+1+2+3 (B) 114, which is 15+30+40+1+2+3+4+5+6+7. • Each service game starts with the “play area” on the left-hand side of the dartboard (i.e. 5 to 19 inclusive) and changes to the right-hand side (i.e. 1 to 17 inclusive) for the next point. The “play area” alternates between the two during a service game. • The “server” has to hit a number in the “play area” with one of their first two darts. If they don’t then the point goes to their opponent. The number that is first hit by the “server” is the “target number”. • If the “server’s” first dart hits a double then an “ace” has been thrown and the point is won. (Optional: add the 20 and 3 to the “play area” for the “ace” shot only.) The “Rally” If an “ace” or “double-fault” has not been thrown then the “server” tries to hit as many of the “target number” as possible: a treble scores three, a double scores two and the remainder of the segment scores one. The “server” counts up their score and declares it (the “target score”) and the “target number” to their opponent (the “receiver”). The “receiver” then throws at the “target number” to try and beat the “target score”. • If the “server’s” score is highest, the “server” wins the point.

  متن ترجمه شده:

  نصفش کن قوانین: برای شروع بازی هر شش عدد شماره امتیازی را که روی تخته دارت وجود دارد، انتخاب کنید. این اعداد می-توانند از اعداد منفردی مانند 20، 19، 18، 17 و یا 17 دوبل، 19 دوبل، 7 سه¬گانه، 11 سه¬گانه باشند. نقطه مرکزی هدف یا خارج از آن را می¬توانید به عنوان منطقه امتیاز¬بندی استفاده نمایید. اعداد گزینش شده/بخش¬های امتیازدهی را در ستونی بنویسید و سطر دیگری را با عنوان «مجموع» به انتهای آن بیافزایید. حال ستون¬های دیگری اضافه کنید، به طوری که هر یک نمایانگر یک بازیکن باشد. مثالی در زیر آمده است. شاید بهترین روش این باشد که شبکه¬ای رسم نمایید، زیرا که در زمان امتیازدهی بازی می¬تواند یاری¬رسان باشد. بازیکنی که پرتاب می¬کند، در ابتدا باید اولین عدد به لیست درآمده، در این مثال «20»، برای هر دارت را هدف بگیرد و با ضربه بر 20 منفرد آن مقدار را به امتیاز خود بیافزاید، برای مثال: اگر بازیکن سه مرتبه به سمت 20 پرتاب کند، رتبه او 40 شده و این مقدار در پرتاب 1 و زیر نام بازیکن درج می¬گردد. سپس بازیکن دوم پرتاب¬های خود را انجام می¬دهد و بازی ادامه می¬یابد. در دور بعدی، بازیکنان با توجه به لیست هدف/عدد بعدی پرتاب می¬نمایند. که در این مثال 15 منفرد آمده است. اما، اگر بازیکن در ضربه زدن به 15 شکست بخورد و به امتیازی غیر از آن برسد، امتیاز کسب شده او نصف می¬گردد. اگر بازیکن امتیاز 15 بگیرد، این امتیاز با امتیاز دور اول جمع شده و در مقابل پرتاب شماره دو (15 منفرد) نوشته می¬شود. پس از آنکه تمامی بازیکنان شش عدد منتخب را پرتاب کردند، بازیکنی که بیشترین امتیاز باقیمانده را گرفته است، برنده خواهد بود. تنیس تنیس توسط دو بازیکن انجام می¬گیرد (البته 4 نفر نیز به صورت جفت می¬توانند در آن شرکت کنند). در ادامه تشریح این بازی که باید در طی 25 دقیقه انجام بگیرد، آمده است «(الف)». بازی طولانی¬تر «(ب)» می¬تواند 55 دقیقه یا بیشتر ادامه پیدا کند. هدف بازی (الف) برنده شدن یک «دور» - بهترین نتیجه 6 دوره بازی. اگر امتیاز دوره بازی به 3-3 برسد، آنگاه «دوره تای برک (دوره بهم خوردن وضع مساوی)» بازی خواهد شد. (ب) برنده شدن یک «دور» - نفر اول پس از 6 دوره بازی، به طوری که حاشیه برنده حداقل 2 دوره بازی خواهد بود (یعنی 6-4 یا 7-5). اگر امتیاز دوره بازی به 6-6 برسد آنگاه «دوره تای برک» بازی خواهد شد. بازی هر بازیکن یک دارت را به سمت مرکز هدف (خال) پرتاب می¬کند. نزدیک¬ترین دارت اولین نفر و پرتاب کننده بازی (و همچنین در صورت وجود «دوره تای برک») خواهد شد. بر روی یک تخته سفید (وایتبرد)، نام بازیکنان را به صورت سربرگ بنویسید و در زیر آن فضایی را برای «امتیاز»، «بازی¬ها» و «تای برک» قرار دهید (اگر کنار نامی که هم اکنون «در حال پرتاب است» علامتی بگذارید، به حافظه کمک خواهد کرد!). بر روی تخته امتیازی الکتریکی، از آن به صورت یک بازی معمولی مستقیم – داخل - دوبل – ¬خارج با مجموع 91 (الف)، استفاده کنید، که برابر است با 15+30+40+1+2+3 (ب) و برابر با 15+30+40+1+2+3+4+5+6+7 خواهد بود. • هر دوره بازی با «منطقه بازی» قرار گرفته در سمت چپ تخته دارت (یعنی مشمول 5 تا 19) شروع می¬شود و برای امتیاز بعدی به سمت راست (یعنی مشمول 1 تا 17)، تغییر می¬کند. در یک دوره بازی، «منطقه بازی» به طور متناوب بین این دو سمت قرار می¬گیرد. • «پرتاب کننده» باید با یکی از دو دارت خود، به عددی در «منطقه بازی» ضربه بزند. اگر نتوانند، امتیاز به رقیب تعلق می¬گیرد. عددی که در ابتدا توسط «پرتاب کننده» هدف قرار می¬گیرد، «عدد هدف» خواهد بود. • اگر اولین دارت «پرتاب کننده» روی یک دوبل باشد، در آنصورت یک «آس» انداخته شده و امتیاز را برنده می¬شود. (اختیاری: فقط برای پرتاب «آس»، 20 و 3 را به «منطقه بازی» بیافزایید). تجدید قوا اگر «آس» یا «دوبل» پرتاب نشود، آنگاه «پرتاب کننده» تلاش می¬کند تا به تعداد «عدد هدف» ممکن، ضربه بزند: سه گانه سه امتیاز، دوبل دو امتیاز و بقیه قسمت¬ها تک امتیاز دارند. «پرتاب کننده» امتیاز خود را جمع کرده («امتیاز هدف») و آن را به همراه «عدد هدف» به رقیب خود («دریافت کننده») اعلام می¬کند. • اگر امتیاز «پرتاب کننده» بالاترین امتیاز باشد، «پرتاب کننده» هدف را می¬برد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 86%
راضی 14%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9.2 از 10
  تحویل به موقع
  9.6 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.1 از 10
  امیر قنبری 1401/09/08
  عنوان سفارش:ترجمه متن علم شیمی - 107520
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | علم شیمی | دو ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  9 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  هدی درستی 1401/03/28
  عنوان سفارش:روغن
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | علم شیمی | دو ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  7 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9 از 10