ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

آرش پازوکی دماوندی

 • 2 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

آرش پازوکی دماوندی

 • 2 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.6 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 56 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.3 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از14 رأی ]
110 ترجمه موفق
2 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای اقتصاد و مدیریت

اینجانب در سال 1373 فارغ التحصیل شدم و حدود 23 سال در امر ترجمه مشغول هستم

110 ترجمه موفق
2 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

At some point in their development, all companies will need either a helping hand or a shot in the arm. A fresh injection of capital or external managerial expertise is often necessary to help organizations overcome developmental challenges, realize their full potential and seize the opportunities that lie ahead. Start-ups hunt for the visionary capital that will enable them to turn a concept into a launched product. Mature companies are increasingly subject to market disruption, increased competition or pressure to update manufacturing processes and corporate governance structures.

متن ترجمه شده:

همه شرکتها در مقطعی از توسعه خود نیازمند کمک یا دلگرمی هستند. تزریق سرمایه تازه و تخصص مدیریتی بیرونی اغلب برای کمک به سازمانها جهت غبه بر چالشهای توسعه، دستیابی به پتانسیل کامل و بهره بردن از فرصتهای پیش روی الزامی هستند. شرکتهای نوپا به دنبال سرمایه ای رویایی هستند که آنان را قادر می سازد یک مفهوم را به یک محصول جدید تبدیل نمایند. شرکتهای بالغ به طور فزاینده ای با تخریب بازار، رقابت رو به افزایش یا فشار برای به روزرسانی فرآیندهای تولیدی یا ساختارهای حاکمیت سازمانی مواجه هستند.

متن اصلی:

Many of the values upheld by human rights theorists were recognised before the development of a rights discourse and are part of belief systems that have no vocabulary of rights. For example, prohibitions on torture, conceptions of free speech, and basic needs for food, clothing and shelter have long been recognised in most traditions. There was very little that was new in the Universal Declaration of Human Rights and insofar as there were innovations, such as a right to work, rest and leisure and enjoyment of the Arts, doubts have been raised about their status as universal human rights.

متن ترجمه شده:

بسیاری از ارزشهای تأیید شده توسط نظریه پردازان حقوق بشر قبل از توسعه گفتمان حقوق به رسمیت شناخته شده بودند و بخشی از نظامهای اعتقادی هستند که هیچ واژگانی از حقوق ندارند. به عنوان مثال، ممنوعیت شکنجه، مفاهیم آزادی بیان و نیازهای پایه برای غذا، پوشاک و سرپناه مدت ها است که در اکثر اعتقادات رایج به رسمیت شناخته شده اند. تنها مورد جدید بودن آن در بیانیه جهانی حقوق بشر است و از ان جا که نوآوریهایی همچون حق کار، استراحت، فراغت و لذت از هنر وجود دارند، تردیدهایی در قبال جایگاه آنها به عنوان حقوق بشر جهانی بروز کرده اند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 34%
راضی 59%
متوسط 5%
ناراضی 2%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 29%
راضی 50%
متوسط 21%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.4 از 10
تحویل به موقع
9.1 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.5 از 10
ستاره نوروزی
1399/11/15
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
ستاره نوروزی
1399/10/29
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7.8 از 10
تحویل به موقع
8.6 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.6 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مالی - حسابداری
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

ترجمه باید روان‌تر باشه.

متوسط
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید