آرش پازوکی دماوندی

 • 15 دقیقه پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

آرش پازوکی دماوندی

 • 15 دقیقه پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 35 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
69 ترجمه موفق
2 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای اقتصاد و مدیریت

اینجانب در سال 1373 فارغ التحصیل شدم و حدود 23 سال در امر ترجمه مشغول هستم

69 ترجمه موفق
2 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The Retargeting Campaign At this stage, a prospecting campaign can turn into one that retargets users who you’ve engaged with but who neglected to take further action. Retargeting is about identifying users who showed interest in your product or service on social media and gently circling back to them to see if you can engage them in a way that gets them to engage on a deeper level.

متن ترجمه شده:

کمپین بازهدف قرار دادن در این مقطع، یک کمپین بالقوه می تواند به کمپینی تبدیل شود که آن دسته از کاربران را مجدداً هدف قرار می دهد که با آنان ارتباط داشته اید اما دست به اقدام بیشتری نزده اند. باز هدف قرار دادن درباره شناسایی کاربرانی است که علاقه مندی خود را به یک محصول یا خدمت در رسانه های اجتماعی نشان داده اند و اگر شما بتوانید به طریقی آنها را درگیر نمایید که در سطحی عمیقتر ارتباط برقرار کنند، خواهید دید که دوباره به مسیر بازخواهند گشت

متن اصلی:

Factorial designs involve the systematic manipulation of two or more experimental factors. One can think of a simple subtractive design as manipulating a single factor (the difference between the two conditions) that has two levels (control and experimental). A factorial design is simply an expansion of this to manipulate multiple variables, typically in a systematic, fully crossed design – meaning that each possible combination of variables is tested.

متن ترجمه شده:

طرح‌های عاملی دربرگیرندة تدوین نظام‌مند دو یا چند عامل تجربی هستند. می‌توان یک طرح ساده کاهنده را تدوین یک عامل منفرد دانست (تفاوت میان دو شرط) که دارای دو سطح (کنترل و تجربی) است. طرح عاملی صرفاً گسترش این امر برای تدوین چندین متغیر، معمولاً به شکل یک طراحی نظام‌مند و کاملاً منسجم است ـ این بدان معنا است که همة ترکیبات ممکن متغیرها آزموده خواهند شد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 40%
راضی 51%
متوسط 6%
ناراضی 3%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.3 از 10
تحویل به موقع
8.6 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.6 از 10
ابراهیم امیری
1399/05/04
 • تخصصی-هوافضا
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
ابراهیم امیری
1399/05/04
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-هوافضا
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب

ترجمه‌ی دقیق و روان. تحویل سریع. رعایت اکثر علائم نگارشی.

راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب

ترجمه‌ی دقیق و روان. تحویل سریع. رعایت اکثر علائم نگارشی.

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
با ما گفتگو کنید