ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

آرش پازوکی دماوندی

 • 4 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

آرش پازوکی دماوندی

 • 4 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.7 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 46 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.7 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از11 رأی ]
91 ترجمه موفق
2 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای اقتصاد و مدیریت

اینجانب در سال 1373 فارغ التحصیل شدم و حدود 23 سال در امر ترجمه مشغول هستم

91 ترجمه موفق
2 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Here we synthesize and codify learnings about assessing spiritual intelligence measures. We extend this framework with the capacity to evaluate WSAs as well ultimately, the major objective of this chapter. WSAs are de facto measures of spiritual intelligence applied to the workplace. The framework enables these evaluations to be amalgamated into a field level of analysis so that opportunities, extant streams, gaps, etc. can be targeted with future research.

متن ترجمه شده:

در این جا، ما آموخته های خود درباره ارزیابی معیارهای هوش معنوی را ترکیب و کدگذاری میکنیم. ما این چارچوب را با ظرفیت ارزیابی WSAs که هدف غائی این فصل است، تعمیم میدهیم. WSAs معیارهای بالفعل هوش معنوی هستند که در محیط کار مصداق دارند. این چارچوب، تلفیق این ارزیابیها در یک سطح میدانی از تجزیه و تحلیل را میسر میسازد به گونه ای که بتوان فرصتها، جریانهای موجود، شکافها و غیره را در تحقیق آتی هدف قرار داد.

متن اصلی:

Thought : Fear is a product of the mind in reaction to a perceived threat. All spiritual traditions teach that we can have absolute control over our mind and its reactions and that we can choose to react either with pessimism and fear or with optimism and courage. For many (yours truly included), this can be very difficult to put into practice because after many years of the same patterned responses, we can believe that our reactions are simply natural responses to events.

متن ترجمه شده:

اندیشه: ترس یک محصول ذهنی در واکنش به تهدیدی برداشت شده است. همه عقاید معنوی مرسوم به ما یاد میدهند که ما میتوانیم کنترلی مطلق بر ذهن خود و واکنشهای آن داشته باشیم و میتوانیم واکنش نشان دادن با بدبینی و ترس یا با خوش بینی و جسارت را انتخاب نماییم. برای بسیاری از افراد (از جمله خود شما)، عملی ساختن این موضوع می تواند بسیار دشوار باشد زیرا پس از سالها واکنشهای تقلیدی، میتوانیم باور کنیم که اقدامات ما صرفاً واکنشهای طبیعی به رخدادها هستند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 37%
راضی 57%
متوسط 4%
ناراضی 2%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 36%
راضی 55%
متوسط 9%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.3 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.6 از 10
شکور دهانی
1399/09/05
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
شکور دهانی
1399/09/03
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.5 از 10
تحویل به موقع
8.1 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.4 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-اقتصاد
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید