ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سعیده سرمدی

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سعیده سرمدی

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

Bbvccxvh

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

A leadership belief based on integrity, quality, and service along with a positive attitude, an aptitude for strategic thought and planning, and the ability to adapt quickly to new ideas and situations, allows me to achieve consistent and significant success in the industry I work in.

متن ترجمه شده:

یک باور رهبری مبتنی بر یکپارچگی، کیفیت، و خدمات به همراه یک نگرش مثبت، یک استعداد برای برنامه ریزی و تفکر استراتژیکی، و توانایی انطباق سریع با موقعیت ها و ایده های جدید،

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید