سید محمد مساوات

  • 2 روز پیش فعال بوده
  • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سید محمد مساوات

  • 2 روز پیش فعال بوده
  • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 92 رأی ]
108 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

مترجم زبان انگلیسی (شروع فعالیت در ترنسیس از اردیبهشت 98)
دانشجوی سال آخر کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
عضو بنیاد ملی نخبگان (سهمیه ی استعدادهای درخشان)

108 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Types o f Metasynthesis Methods The researchers quickly came to the realization that metasynthesis was an umbrella term, and within its confines were three major methods; theory building (which included grounded formal theory and meta-study), theory explication, and descriptive metasynthesis. While discussion of these three methods will be done separately, it is important to note that they are complementary and overlap in style and substance.

متن ترجمه شده:

انواع روش های فراترکیب: محققان به سرعت فهمیدند که فراترکیب، یک اصطلاح فراگیر است که در محدوده ی تعریف آن، سه روش عمده وجود دارد؛ نظریه پردازی (که شامل نظریه رسمی داده ی بنیاد و فراتحقیق می شد)، شرح نظریه و فراترکیب توصیفی. اگرچه بحث در مورد این سه روش به طور جداگانه انجام می شود ، اما لازم به ذکر است که آن ها از نظر سبک و ماده ، مکمل هستند و با هم همپوشانی دارند.

متن اصلی:

Apart from this there are some limitations in natural fibers. Properties of the Natural fibers vary depending on factors like, age, processing techniques, rainfall and other growing conditions

متن ترجمه شده:

جدا از این، محدودیت هایی در فیبر های طبیعی وجود دارند. خواص الیاف طبیعی بسته به عواملی مانند سن، روش های پردازش، بارندگی و سایر شرایط رشد متفاوت می باشد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 59%
راضی 36%
متوسط 2%
ناراضی 3%
کیفیت ترجمه
8.2 از 10
تحویل به موقع
9.4 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.1 از 10
- بی نام
1399/01/07
  • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
  • انگلیسی به فارسی
  • خوب
راضی
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
5 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
- بی نام
1398/12/27
  • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
  • انگلیسی به فارسی
  • خوب
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید