م ناظرزاده

م ناظرزاده

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

م ناظرزاده

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی

نظرزاده

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -