ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

بهنام نظافتی

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

بهنام نظافتی

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مهندسی عمران

کارشناس عمران

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The first level of damage identification is to determine the damage occurrence in structures according to the global change of structural integrity. The most popular and effective method is the response-based method that directly or indirectly interprets the measured response data of the structure. Usually, the data available are the experimental data before and after damage occurred, and the occurrence of damage is determined through finding their difference.

متن ترجمه شده:

اولین مرحله درارزیابی خسارت، تعیین خسارت سازه هابنابه تغییرات جهانی تمامیت ساختاری است. مشهورترین وموثرترین روش، روش برپایه پاسخ است که به صورت مستقیم یاغیرمستقیم، داده های پاسخ اندازه گیری شده سازه راتفسیرمی کند. معمولا، قبل وبعدازایجادخسارت تنها داده های تجربی دردسترس هستند، ورخدادخسارت براساس یافتن تفاوتهای آنها، تعیین میشود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید