ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

زینب آریان پور

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

زینب آریان پور

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه فیزیک

یک کتاب در زمینه ابررسانایی در دست ترجمه دارم
عضو کمیته تدوین استاندارد های ملی به شماره استانداردهای 11722-2, 21363-4, 17573, 15378, 16076-218, 16076-222 هستم.
سابقه ترجمه 6 قسمت اول از برنامه ای با نام fantastic duo و ترجمه ی پراکنده ی کارهای تحقیقی و دانشجویی نیز از جمله فعالیت های بنده می باشد.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

His wife frequently appeared at the open door. Herfurtive glances in his direction reminded him that themeal bag was almost empty and he should be atwork finishing the chariot, hammering and hewing,polishing and painting, stretching taut the leatherover the wheel rims, preparing it for delivery so hecould collect from his wealthy customer.

متن ترجمه شده:

همسرش مدام در چارچوب در ظاهر می شد. نگاه های مهربان همسرش او را بیاد کیسه غذای خالی انداخت و اینکه باید برای تکمیل ارابه دست به کار شود چکش بکوبد, ببرد, پولیش بزند, رنگ کند, چرم را روی رینگ های چرخ محکم بکشد و ارابه را برای تحویل آماده کند تا بتواند از مشتری ثروتمندش پولی به جیب بزند.

متن اصلی:

0x7651B66D = ~z~Look, just take it and get lost, okay? 0x7697AFBD = ~z~Pardon me. After you. 0x254034EA = ~z~We don't stand for that round here. 0x36173665 = ~z~Here. Take it. 0x51816370 = ~z~Don't do it. 0x75435451 = ~z~I got nothing on me. What the hell? 0x83901750 = ~z~Get the hell outta my sight 0xB53D8909 = ~z~Don't make me shoot you over this. 0xC25112C3 = ~z~Come on. Leave off me.

متن ترجمه شده:

هی، اینو بگیر و گورتو گم کن, اوکی؟ ببخشیییییید. اول شما. ما واسه راند بعدی اینجا نمی مونیم. بیا بگیرش. اینکارو نکن. من هیچی باهام نیست. چه مرگته؟ از جلو چشمام گورتو گم کن. نزار به خاطر این بهت شلیک کنم. بابا دست از سرم بردار.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید