ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

اعظم باقری

  • 4 ماه پیش فعال بوده
  • 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

اعظم باقری

  • 4 ماه پیش فعال بوده
  • 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم ارشد در همه زمینه ها

کارشناس ارشد زبان انگلیسی با 20 سال سابقه ترجمه

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The units chosen are often part of a neighbourhood, especially if the input is some kind of image. In even more complex implementations the weights connected to units that examine similar neighbourhoods at different location s may be forced to be identical(shared weights). Such advanced MLP networks, although of great practical importance,are not universally applicable and are not considered further here.

متن ترجمه شده:

واحدهای انتخاب شده اغلب مجاور هستند، به خصوص اگر ورودی نوعی تصویر باشد. در اجرا های پیچیده تر، وزن های متصل به واحد هایی که یک مجاورت را در مکان های مختلف بررسی می کنند، باید یکسان باشند (وزن های مشترک). چنین شبکه های پیشرفته MLP، هرچند از اهمیت عملی زیادی برخوردارند، به طور جهانی قابل اجرا نیستند و بیش از این انها را مطرح نمی کنیم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید